Att diskriminera eller trakassera en människa på grund av kön är förbjudet i Sverige enligt diskrimineringslagen.

Dessutom har Sverige skrivit på ett flertal internationella konventioner som förbjuder könsdiskriminering, exempelvis FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor.

Förra året uppmärksammades flera fall av kvinnoprästmotstånd inom Svenska kyrkan i Luleå stift. Till exempel anmäldes från Norrbotten det första ärendet i Sverige rörande könsdiskriminering av Svenska kyrkan som arbetsgivare till den statliga myndigheten Diskrimineringsombudsmannen.

I media uppmärksammades också andra fall av diskriminering och kvinnoprästmotstånd mot kvinnliga präster inom Svenska kyrkan.

Svenska kyrkans formella linje är tydlig och i enlighet med svensk lag på detta område.

När man utbildar sig till präst i Svenska kyrkan idag, måste man vara beredd att jobba tillsammans med andra oavsett kön.

Om det uppstår situationer där enskilda anställda i ett arbetslag inte i praktiken följer diskrimineringslagarna, är det självklart arbetsgivarens ansvar att agera. Det får inte vara den som utsätts för trakasserier som ensam ska ta strid på arbetsplatsen!

Det får inte vara den utsatte som tvingas byta arbetsplats! Som förtroendevald kyrkopolitiker för Socialdemokraterna har jag också ett ansvar för de anställda. Ett ansvar för att bland annat lyfta könsdiskrimineringsfrågan i de forum jag är aktiv i.

Socialdemokraternas valprogram fokuserar på att motarbeta kvinnoprästmotstånd, homofobi, mobbning och rasism. Vi har inte alltid hela makten att besluta, men tillsammans med de som berörs och blir berörda – individer och organisationer – kan vi alltid göra något. Det gemensamma ansvaret för varandra är en naturlig del i Socialdemokraternas värdegrund.