Vinter, mörker och halka samt kommuner som snålar med snöröjning och sandning är en olycklig kombination för äldre. 1 662 omkom och 70 000 personer blev inlagda på sjukhus genom fallolyckor under 2013.

Äldre och främst de över 80 år drabbas hårdast. Fallolyckor ökar i Sverige och tar långt fler liv än vad trafikolyckor gör. Det finns studier från Väg- och Transportforskningsinstitutet i Linköping som visar att halkolyckor på snö och is kostar mer än vad snöröjningen och halkbekämpningen kostar i landet.

Runt 22 000 kvinnor och 8 000 män halkar varje vinter så illa att de måste söka läkarvård och 3 000 av dessa hamnar på sjukhus. Den vanligaste skadan är en bruten eller kraftigt stukad handled, arm eller axel. Kvinnor är oftare än män inblandade i en halkolycka och då framför allt kvinnor i åldrarna 55–80 år.

Förra året omkom knappt 300 personer till följs av trafikolyckor, det vill säga nära en halvering sedan riksdagen 1997 antog en nollvision för trafiken. Denna minskning är ett resultat av de förebyggande insatser som skett under många år. Dessa uppgår till cirka 44 miljarder kronor per år mot endast 3,4 miljarder för att förebygga fallolyckor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har i en rapport redovisat hur dålig kunskapen om olika typer av olycksfall är bland allmänhet och politiker. En Sifo-undersökning visar att sju av tio svenskar tror att olyckor i vägtrafiken är de vanligaste dödsolyckorna. Liknande uppfattning har politiker. Inte undra på att de politiska prioriteringarna blir därefter.

Nu är det dags att våra politiker vaknar och tar krafttag för att minska antalet fallolyckor bland äldre. Nu måste statistiken över antalet dödade och skadade på grund av fallolyckor vända. 2015 måste bli året då riksdagen formulerar en nollvision för fallolyckor.