Det finns planer på att flytta Återvinningscentralen från Kronan till Lövskatan, och att lyfta denna fråga med inblandade tjänstemän och politiker har hittills inte gett något resultat. Tvärtom; det förefaller som att frågan i stort sett är beslutad och klar, detta utan att några några alternativa lösningar presenterats.

Ett genomförande av denna plan skulle ha orimligt stora konsekvenser för alla boende i området, både vad beträffar miljöpåverkan, buller men också trafiksituationen. Svartöleden är redan idag kraftigt trafikerad, tillfartsled för både tunga tranporter och personbilar, stundom med hög belastning.

Svartöleden är dessutom nyttjad av utryckningsfordon, detta är en mycket viktig aspekt då det gäller möjligheterna till framkomlighet vid t ex olyckor/brand inom Svartöns industriområde. Att då kryssa sej fram mellan långa köer av bilar med släp, som det ju kan vara ibland, förefaller bara öka risken för nya tillbud!

Man frågar sig också vad anledningen skulle vara till att en ÅVC ska vara lokaliserad centralt? Tänker man sej att centrumboende personer ska kunna cykla med sitt återvinningsmaterial? Detta ter sig inte särskilt troligt.

Man frågar sig också hur det ska kunna säkras att inte Lövskatans vägar blir igenproppade av bilar med släp. Ju mer denna fråga ”processas” (måste tyvärr använda citationstecken eftersom dialogen hittills varit av monologformat...) dess mer framstår följande:

• de utredningar som ligger till grund för beslut i detta redovisas ej, däremot har det ett flertal gånger referats till muntligen

• kunskapen om hur området ser ut är obefintlig

• den viktiga påverkan av närmiljö beträffande både ökad trafikbelasting och i övrigt av vad den planerade verksamheten kräver är inte tillräckligt utredd

• en tydlig riskanalys av vad den ökade trafiken innebär finns inte

Sist men inte minst tyder denna handläggning av en mycket viktig fråga på ett betydande demokratiunderskott, samt att man tydligen från beslutsfattande håll är beredd att offra ett befintligt bostadsområde för att kunna genomdriva ett planerat. Ity detta är vad de långsiktiga konsekvenserna kan bli för boende på Lövskatan med intilliggande områden!