I Kiruna kommun ser man just nu över skolstrukturen. Skolstruktur 2.0.

Målet är att ha tre stora skolor i Kiruna 2020. Bland annat förs diskussion om nedläggning av tre skolor i kommunen redan till hösten, varav Jukkasjärvi skola är en av dem.

Det anmärkningsvärda i detta förslag är att Jukkasjärvi stadigt ökat invånarantalet med framförallt barnfamiljer.

Här talar man inte om en by med sviktande elevunderlag eller en by på utdöende. Tvärtom.

Anledningen till Skolstruktur 2.0 sägs vara den lärarbrist som råder i hela Sverige och man nämner även skollagens paragraf om likvärdighet i samtalen.

Likvärdighet är viktigt men lagen bör inte användas som stöd till dessa förslag, då det kan vara vilseledande för de som inte läst på om dess innebörd.

Låt oss gå vidare till frågan vad gäller lärarbristen.

Att det råder brist på behöriga lärare råder det inga tvivel om. På det nationella planet pågår arbete för att komma till rätta med detta problem och samtidigt följa framtagen forskning.

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering har visat att mindre klasser i årskurs 4 till 6 är samhällsekonomiskt lönsamt

Vidare satsar regeringen i vårbudgeten två miljarder till lågstadielärare. Detta i syfte att bland annat minska klasstorlekarna och utbilda lärare. I

juli i år antas lagen om fjärrundervisning som får genomföras där det ej finns legitimerad eller behörig lärare på en skola.

Men. Faktum kvarstår. Bristen på behöriga lärare i kommunen löses inte av forskningsrapporter. Sist och slutligen handlar det om att människor ska finna yrket attraktivt och finna stimulans både i och utanför arbetslivet på den ort och i den skola man väljer.

Arbete med rekrytering kan lätt jämföras med företagande. Enkelt förklarat: Man utgår ifrån ett behov. Man erbjuder mervärden. Man upprättar en marknadsplan. Det är så vi vill se att vår kommun arbetar.

Vi befarar att förslagen i Skolstruktur 2.0 kommer att ha samhälleliga negativa effekter som strider mot den forskning som finns. Förslagen innebär även en omorganisationskarusell med stor påverkan på såväl barn, föräldrar och personal.

Vi uppmanar därför våra beslutsfattare att, istället för att rösta för Skolstruktur 2.0, föreslå en påbörjan av arbete med Rekryteringsplan 2.0.