Luleå kommun har en uttalad vilja att flytta Återvinningscentralen från det planerade bostadsområdet Kronan i Luleå till det befintliga bostadsområdet Lövskatan i Luleå. Det tycker vi som bor på Lövskatan inte om. Vi menar att Lövskatan har ”vandaliserats” genom den släpphänta hantering av detaljplaner som kommunens tjänstemän och politiker har gjort sig skyldiga till. Vi har granskat kommunens hantering av de detaljplaner som reglerar de industriområden som omringar Lövskatan. I detta arbete har vi hittills funnit stora avvikelser från gällande detaljplaner. Ett exempel, under mer än 30 år har Luleå kommun upplåtit mark för industriell verksamhet på fastigheten Lövskatan 9:1 till Skanska Nord, trots att denna mark i detaljplanen är fastställd som grönområde.

Enligt vår åsikt har Luleå kommun gjort flagranta avsteg från detaljplaner vilket har inneburit att industriområden på Lövskatan har tillåtits bli mycket mer omfattande än de ursprungligen var planerade för. Företag har därmed kunnat utveckla verksamheter som kraftigt avviker från detaljplanens syfte ”småföretagsändamål” vilket gravt har försämrat boendemiljön på Lövskatan. Samtidigt är det i denna miljö som Luleå kommun vill lokalisera en Återvinningscentral.

Vi kan inte stillatigande åse hur Luleå kommuns tjänstemän och politiker hanterar juridiskt bindande dokument på detta sätt. Det är inte enskildheter i agerandet som vi anser vara allvarliga utan det är hur helheten utifrån de enskilda besluten ser ut.

Vi menar att Lövskatan har hamnat i en negativ spiral där stadsbyggnadschefens, Malin Lagervall uttalande 28 januari 2015 i Norrbottens Kuriren väl speglar detta, ”men för skogsplätten vid Lövskatan finns inga planer. Den är inte avsedd för bostäder och är inte särskilt värdefull som grönområde”. Det är i detta skogsområde som den tänkta återvinningscentralen är tänkt att placeras. Men skogsområdet är inte avsett att vara ett industriområde, utan är avsedd som ”ett välbehövligt rekreationsområde för bostadsbebyggelsen på Lövskatan” enligt den gällande detaljplanen

Att tjänstemän och politiker i Luleå kommun har medverkat till att den nuvarande situationen på Lövskatan har uppstått är absurd men att de skall bidra till att skapa ett sammanhängande industriområde som sträcker sig från LKAB:s malmhamn, över de industriområden som bland annat hyser koksverket och SSAB:s stålverk fram till tomtgränserna på bostadsområdet Lövskatan för att skapa utrymme för en Återvinningscentral är surrealistiskt. En Återvinningscentral kommer att addera ytterligare stora problem som buller, ökad trafik och andra olägenheter för boende på Lövskatan.

En etablering av en Återvinningscentral till Lövskatan måste omedelbart stoppas! Vi vill att Lövskatan som bostadsområde ska vara ren, snygg och trygg att bo och vistas i!