Psykiatrin granskas för närvarande av olika medier ur ett patientperspektiv, vilket är mycket bra – men även personalperspektivet bör lyftas fram.

Att det krävs krafttag för att klara framtida personalbehov är som sagt inte obekant. Skötare är en personalresurs som inte utnyttjas fullt ut.

Skötare har en högre kompetens än vad arbetsuppgifterna indikerar och vad arbetsbeskrivningen innehåller på många ställen.

Ta tillvara och se det breda kunnandet och våga använd vår yrkesgrupps kompetens och kunskaper!

Skötaren arbetar med människor som är psykiskt sjuka eller har psykiatriska funktionshinder. Skötarna har stor kompetens och en stor bredd inom området psykiatri. De arbetar både med vuxna och barn.

Du kan hitta skötare på vårdavdelningar, inom rättpsykiatrin, på jourmottagningar, inom psykiatrisk intensivvård, i behandlingsteam eller mobila team samt i den psykiatriska öppenvården.

Som skötare med längre erfarenhet kan man även gå vidare till öppenvården, men behöver oftast vidareutbilda sig inom psykoterapi för att bli behörig att ge psykoterapibehandling eller rehabilitering, psykosbehandling, ätstörningsbehandling och psykopedagogisk intervention.

För att klara framtida personalförsörjningen kräver Kommunal Norrbottens landstingssektion:

•Inför konverteringsstopp av skötartjänster till sjukskötersketjänster. Det behövs både sjuksköterskor och skötare inom psykiatrivården. Att med konvertering ersätta en yrkeskompetens med en annan skapar en ineffektiv och oekonomisk arbetsorganisation.

•Återskapa en specialinriktad skötarutbildning på gymnasienivå som även ger behörighet för påbyggnadsutbildningar på högskole- och universitetsnivå. Att bli erbjuden arbete efter slutförd utbildning är också av stor vikt vid rekryteringen av nya medarbetare.

•Arbetsbelastning, övertidsarbete, obekväma arbetstider och låga löner avskräcker många från en yrkeskarriär inom hälso- och sjukvården. Arbetsvillkoren måste förbättras för att ungdomar ska välja den karriärvägen. Vi måste få en bättre rekrytering!

Marianne Engberg