Uttröttade sköterskor flyr akutavdelningen i Sunderbyn som inte kan utnyttja vårdplatserna fullt ut. Primärvård och länssjukvård krisar. Landstingsekonomin kräver nya sparpaket.

Bodens kommun har stora kostnader för äldre som ligger kvar på Sunderby sjukhus då äldreboendeplatser saknas.

Socialnämnden ber IVO, inspektionen för vård och omsorg, att granska ”allvarliga brister och risker vid Sunderby sjukhus” som lett till att patienter avlidit kort efter utskrivning.

I Norrbotten har de senaste fem åren antalet ambulanslarm ökat med över 7 000. Allra störst är ökningen i Kalix, 58 procent, efter att kirurgen lades ner.

Även många akuta hjärtpatienter där väljer nu Sunderbyn. Allt fler ringer SOS-alarm. Läkar- och sköterskerekrytering försvåras när sjukhuset stympas. Ytterligare vårdplatser är hotade.

Bristande kontinuitet är ett generellt problem i vår sjukvård. Det finns knappast ett enda ersättningssystem som belönar kontinuitet.

Bristen på tillgängliga vårdplatser och sjuksköterskor är vårt största arbetsmiljöproblem. Sjuksköterskeflykten måste hejdas och patientsäkerheten bevaras. Bristfällig arbetsmiljö och trivsel är slående.

Tjänstemän försvarar sig med att läget är likadant i hela landet. Så är det inte. Vårdpersonalens inflytande bör återställas.

Låt oss återgå till en mer decentraliserad akutsjukvård som rådde innan sjukhusbygget i Sunderbyn kom till på 1990-talet.

Ambulans, helikopter och ambulansflyg kan inte ersätta erfarna medicinare och kirurger på våra sjukhusenheter som är utspridda på en yta som motsvarar en fjärdedel av vårt land.

Tidsfaktorn är ofta avgörande. God akutsjukvård i rimlig närhet till patienterna är överlägsen.

Ett par patientfall kan bättre visa på vad jag menar.

1977: En 9-årig Kalixtjej rider omkull och ådrar sig en allvarlig leverskada. Opereras akut av kirurgchefen Bruno Balla vid Kalix sjukhus. Hon fortsätter blöda och får blodtransfusioner. Balla ringer mig på länssjukhuset i Boden och ber mig överta vården. Jag uppfattar att han inte är hoppfull om utgången. En andra buköppning övertygar mig om att den sargade levern ryckts loss från centrala blodkärl som läcker stora mängder blod. Hon läggs i kylsäng. Jag ringer en kirurg i Lund med lång erfarenhet från traumacenter i USA och kontaktar flygvapnet (F21 i Luleå) för hans transport. Han är i Boden efter mindre än tre timmar. En stor del av hennes lever avlägsnas och blödning från centrala blodkärl stoppas. Ett hjärtstillestånd hävs. Hon återfår full hälsa. Hon utbildar sig till undersköterska och arbetar nu i Kalix. Ekonomer bedömer hennes värde för vårt samhälle till 50 miljoner. Framlidne Bruno Balla bör äras för sin inledande och sannolikt avgörande insats.

2014: Äldre man cyklar i en rondell i Kalix stadskärna och påkörs av bilist. Ambulans för honom till stadens sjukhus där kirurg och akut blodbank saknas. Han avlider efter kort tid av skador okända för mig.

Det är en fälla att tro att man uppnår bättre resultat för patienterna med fler och fler kontrollmekanismer. Det som behövs är rätt personal och ett ledarskap som talar om kärnuppdraget.

Vi kan prata mycket om hur vi organiserar och finansierar verksamheten men huvuddiskussionen måste handla om patienterna och vad som är av värde för dem.