Från början var deras målgrupp främst personer med psykossjukdomar. Nu har den breddats och i dag möter de människor, som har eller riskerar att utveckla allvarlig psykisk ohälsa.
Marie Lundqvist och Gösta Åhl vittnar om effekterna av det nya socialförsäkringssystemet.
- Vi möter fler och fler utförsäkrade. Nu har man tagit bort möjligheten till tidsbegränsad sjukersättning. I stället får sjukskrivna människor sjukpenning. Alla parter kan vara överens om att en person inte är frisk nog att arbeta, men när sjukpenningdagarna är slut ska alla ändå prövas mot arbetsmarknaden, säger Gösta Åhl.
Åhl tillägger, att även om läkarna skriver intyg att sjukdomen är av kronisk karaktär räcker inte det för att få behålla sjukersättning.
- Då krävs att en läkare dömer ut en människa för resten av livet. Dessutom är systemet inte rättssäkert, dels på grund av att läkarbristen bidrar till att intygen dröjer, dels på grund av att försäkringskassan kan förkasta intygen vid minsta otydlighet, säger Gösta Åhl, som tillsammans med Marie Lundqvist begärt att socialstyrelsen utreder frågan om rättsäkerheten.
De betonar, att de tycker att det är bra med arbetsprövning och att även människor i deras målgrupp får något att göra.
- Men många av de vi möter är redan i kris. Att då kräva att de efter flera års sjukdom och utanförskap ska känna sig motiverade till rehabilitering, samtidigt som man plockar bort inkomsten, fördjupar krisen, säger Marie Lundqvist.
Hon påpekar, att aktivitetsstödet på omkring 3 000 kronor innebär att folk tvingas att söka försörjningsstöd.
Gösta Åhl påminner om att deras målgrupp består av sköra och utsatta människor, som redan innan har svårt att få vardagslivet att fungera. En del lever ett isolerat liv.
- De känner sig kränkta.
- De bollas runt mellan försäkringskassa, arbetsförmedling, a-kassa och det sociala. De är utlämnade till myndigheterna, alla med en egen kravlista som den enskilde ska uppfylla, säger Marie Lundqvist.
Gösta Åhl poängterar, att återhämtningen sker stegvis och att det är avgörande att man under den tiden garanteras sin försörjning. Han anser, att utformningen av dagens system inte tar hänsyn till det. I stället krävs, att rehabiliteringen ska ske i ett enda stort steg.
- För att möjliggöra återhämtning för gruppen med psykisk ohälsa och för alla människor som drabbats av utanförskap, visar forskning att fyra grundläggande faktorer måste vara uppfyllda. Personen måste vilja och orka, ha tillgång till andra människor, känna mening och sammanhang och ha materiella förutsättningar med en tillräcklig ekonomi, säger Gösta Åhl.
Han vill ha en förebyggande rehabiliteringen, som leder till att personer kan klara ett arbete eller annan sysselsättning, utan att utmana den möjligheten genom att ta bort inkomsten.
- Det nya systemet är kontraproduktivt och innebär ökade samhällskostnader för att redan utsatta människor far än mer illa, säger Marie Lundqvist.