Utsläppens påverkan på människorna i Haparanda ska inte utredas.

Det står klart efter gårdagens möte där kommunalrådet Gunnel Simu (S), miljö- och hälsoskyddsinspektören och folkhälsorådets Gunvor Henriksson, länsstyrelsens miljöingenjör David Berggård och landstingets chefsläkare Mats Weström träffade representanter från arbets- och miljömedicin vid Umeå universitet, däribland professorn och överläkaren Bengt Järvholm.

- Vi vet att utsläppen påverkar människans hälsa negativt. Jag har berättat om risker och allmänt om luftföroreningar och utsläpp. Det finns ingen säker nivå där det går att garantera att det inte finns någon risk för människan, det finns ingen nivå där
vi kan garantera att ingenting händer. Hur mycket vi får i oss av ämnen i vatten beror på hur mycket fisk vi äter, men luftföroreningar påverkar hälsan negativt även vid låga nivåer, säger Bengt Järvholm.

Artikelbild

Luftutsläppen över Haparanda är påtagliga, vilket NSD tidigare har berättat om.

- Det var ett möte där förutsättningar diskuterades förutsättningslöst, säger David Berggård.

Två frågor på dagordningen
Det som diskuterades var:

❏ ❏ Om det vid en hälsoundersökning kan kopplas eventuella sjukdomar till utsläppen.

- Hälsoundersökning på individnivå har ett begränsat värde, säger David Berggård.

Detta då det är svårt att utom allt rimligt tvivel koppla utvecklade sjukdomar direkt till utsläpp. Detta har NSD tidigare berättat.

❏ ❏ Om det går att mäta metallhalter i människan.

- Den frågan ställdes också, säger David Berggård.

Ett blodprov kan visa 30 olika metallers halter, det har NSD också tidigare berättat.

Vid en studie där 100 Haparandabors metallhalter jämförs med 100 personer från en referensort, skulle det visa sig om Haparandaborna liksom sin livsmiljö bär på högre halter än referensgruppen.

- Det skulle det, säger Bengt Järvholm.

Men det var inte intressant för kommunalrådet Gunnel Simu att utreda (se artikel nedan).

- Det går att mäta alla metaller och mer där till om kemisten betalas tillräckligt bra. Att sedan bevisligen binda halterna till stålverket är svårare, säger Bengt Järvholm.

I Landskrona ledde mätningar av halter i befolkningen till minskade utsläpp från dess industri.

Är påverkade
Det blev alltså nej till att undersöka Haparandaborna.

- Oavsett så utgår jag från att det görs luftmätningar och att luftprover samlas in och analyseras, det visar med säkerhet luftens innehåll, säger Bengt Järvholm.

David Berggård säger att han förutsätter att miljödomstolen i Finland kommer att besluta om minskade utsläpp när de behandlat Outokumpus ansökan färdigt.

- Vår utgångspunkt är att utsläppen ska minska. Svaveldioxid, kväveoxider, stoft, krom, kvicksilver och andra metaller har förhöjda halter i Haparanda, vi ser försurningseffekter och annat. Oaktat vad en hälsoundersökning skulle visa måste Outokumpu öka sina ansträngningar för att minska utsläppen betydligt.

Utsläppen påverkar
David Berggård tvivlar inte på att Haparandaborna är påverkade.

- Vi vet att det finns påverkan på individnivå och innan stålverket fanns var det inte denna påverkan på miljön. Att minska utsläppen är till fördel för den allmänna folkhälsan och det är ingen hemlighet att astmatiker känner av om de bor nära industrin. Summa summarum: utsläpp påverkar människan negativt och därför ska de minska, säger David Berggård.

Nytt möte med Outokumpu
I stället för hälsoundersökningar ska Haparanda kommun verka för ett nytt offentligt möte med Outokumpu.

Diskussionen om en luftmätning på svenska sidan diskuterades också. För nära ett år sedan utlovades en till Riekkola, men sedan dess har ingenting skett.