Sveriges Nordkalottkommitté som sedan 1960-talet arbetat med Nordkalott- och Barentsfrågor är oerhört glad för det beslut regeringen tagit att lokalisera om Polarforskningsinstitutet till Luleå. Det finns en lång samarbetstradition inom Barentsområdet och det är viktigt att den kunskap och kompetens som byggts upp i norr kring Barents och Arktis genom organisationer, företag, universitet, kommuner med flera bibehålls och utvecklas. Polarforskningsinstitutet kommer säkert spela en viktig roll i den utvecklingen.

Sverige blir ordförandeland i Barentsrådet i oktober i år. Rådet är en av de viktiga formerna för mellanstatligt regionalt samarbete i de nordligaste delarna av Europa. Sverige, Norge, Finland Ryssland, Island och Danmark är medlemmar i Barentsrådet. Det består av utrikesministrarna och representanter från Europeiska kommissionen, dessutom finns nio observatörer från utomnordiska länder med. Miljöfrågor, näringslivsfrämjande frågor, säkerhet och utökat utbyte mellan länen i regionen är frågor som diskuteras. Samarbetet inom Barentsregionen kännetecknas av mångfald, hög grad av decentralisering och att mycket sker ”nerifrån och upp”. Det finns fortfarande många intressen och aktörer inom Barentsregionen även om det under senare tid minskat.

Vi hoppas att det svenska ordförandeskapet i Barentsrådet ska lyfta Barentssamarbetet och åter ge det ett ansikte utåt och skapa regionala resurser som leder till ett ökat samarbete i norra Europa, inte minst för säkerheten i området. Barentsrådet har inget sekretariat att stödja sig på, ordförandelandet har ansvar för att en central funktion finns. Det finns idag ett Barentssekretariat i Kirkenes som Norge upprättade 1993 i samband med sitt ordförandeskap och som Sverige idag stödjer. Vi anser att Sverige borde återupprätta det egna Barentssekretariatet som dåvarande utrikesminister Anna Lindh inrättade i samband med det svenska ordförandeskapet 2001-2003. Det betydde mycket för samarbetet i Barentsområdet.

Tyvärr vet vi alla vad som hände Anna, som var en eldsjäl när det gällde Barents- och Rysslandssamarbetet och kort efter hennes död stängdes sekretariatet ner. Sveriges Nordkalottkommitté har fortsatt kämpa för att svenskt Barentsekretariatet ska återupprättas. I dag vet vi att Barents och Arktissamarbetet finns högt på dagordningen för vår utrikesminister Margot Wallström och vi hoppas på att hennes kraft ska möjliggöra ett återskapande av det svenska Barentssekretariatet.