Siv Stålnacke, medicinskt ansvarig sjuksköterska, och Eva-Lisa Hägglund, medicinskt ansvarig för rehabilitering, har sammanställt patientsäkerhetsberättelsen 2015 för kommunen. Av den framgår att det inträffat 1 257 avvikelser, varav 683 fall och 265 läkemedelshändelser.

– Alla som arbetar på våra enheter och i våra verksamheter har en rapporteringsskyldighet. Sedan förra våren har vi jobbat mycket för att alla ska ta ansvar och själva skriva in avvikelser. Syftet är att vi ska ha en säker och trygg vård och omsorg, säger Siv Stålnacke.

Eva-Lisa Hägglund påpekar att de vill skapa en kultur som innebär att man har en hög patientsäkerhet och där det är okey att rapportera avvikelse.

Artikelbild

| RISK. "Tanken är att när man ser att det finns en risk så ska man göra planerade åtgärder och följa upp dem," säger Siv Stålnacke, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

– Man ska inte känna att man anmäler för att leta syndabockar, för det gagnar inte patientsäkerheten.

Målet är att samtliga medarbetare ska vara delaktiga i det systematiska förbättringsarbetet.

De har också tagit ut statistik från det nationella registret, Senior alert, som omfattar särskilda boenden. Syftet med registret är att man ska kunna få en bild av hur det ser ut i landet. Man registrerar riskbedömningar för fall, trycksår, undernäring och ohälsa i munnen samt uppföljningar.

– Tanken är att när man ser att det finns en risk så ska man göra planerade åtgärder och följa upp dem, säger Siv Stålnacke.

Det finns dock vissa brister i dokumentationen. Siv Stålnacke bedömer att personalen inser vikten av att dokumentera, men tillägger att frågan är om man alltid vet vad man ska dokumentera.

– Det tog vi upp som ett led i utvecklingsarbetet och det står i handlingsplanen att vi ska se över det här med dokumentationen. Det blir mycket dokumentation och det är en utmaning att både dokumentera i journalsystemet och i Senior alert, säger Eva-Lisa Hägglund.

Men det kan också finnas ärenden där man inte följt upp som man ska, enligt Siv Stålnacke.

Hur ser du på det?

– Det är ett förbättringsområde, för varje planerad åtgärd ska man ha en planerad uppföljning.