Konkursbolaget registrerades hos Bolagsverket för några år sedan. Enligt registreringsuppgifter och uppgifter från konkursbolagets ställföreträdare har bolaget bedrivit

partihandelmed livsmedel, främst löjrom. Någon bokföring har ej kunnat omhändertas.

Avsaknaden av bokföring medför att det inte varit möjligt att med ledning av

bokföringen i huvudsak bedöma rörelsens förlopp, ekonomiska resultat och ställning. Att det saknas bokföring innebär att också är omöjligt att närmare utreda orsaken eller tidpunkten när företaget hamnade på obestånd.Utredningen rörande förekomst av återvinningsbara transaktioner försvåras av

avsaknaden av bokföring. Genomgång av bankkontoutdragen visar också att dagen närmast

konkursdagen har större belopp utbetalats från konkursbolagets bankkonto.

Det kan inte uteslutas att det bland dessa utbetalningar finns transaktioner som skulle

kunna återvinnas till konkursboet.