Utbildad personal är oerhört viktigt för kvaliteten i vården och därför är vår målsättning att alltid anställa undersköterskor när vi rekryterar. Problemet idag är att det råder stor brist på utbildade undersköterskor vilket lett till att vi behövt anställa personal utan undersköterskekompetens. När dessa personer arbetat en längre tid, har de precis som övrig utbildad personal, företrädesrätt till återanställning. Som arbetsgivare har vi således att ta hänsyn till arbetsrättslagstiftningen när vi anställer.

I kombination med växande andel äldre och stora pensionsavgångar de närmaste åren väntar stora utmaningar för Pajala kommun att säkra kompetensförsörjningen. En konsekvens av denna undersköterskebrist är således att vi i vissa fall fått anställa personal utan adekvat utbildning.

I Pajala är cirka80 procent av de anställda inom äldreomsorgen undersköterskor. Förhållandet 80/20 har vi haft en längre tid, men vi ser att på längre sikt riskerar undersköterskekompetensen att urholkas, vilket är ett problem.

Vi arbetar aktivt med kompetensförsörjningsfrågorna och en åtgärd som vi arbetat med är ett projekt där vi sett att en del av arbetet som görs inom hemtjänsten (och säkert också på våra boenden) inte kräver undersköterskekompetens.

Vi planerar att senare under året påbörja ett arbete med att fördela arbetet på två arbetsgrupper. Detta för att undersköterskor verkligen skall få arbete med uppgifter som de utbildas för, men också för att de ska få ett närmare och tätare samarbete med kommunens sjuksköterskor och rehabpersonal. Vi tänker att detta leder till att statusen på undersköterskeyrket höjs och att fler också vill utbilda sig till undersköterskor.

En annan strategi har varit att differentiera lönerna för att förmå fler att utbilda sig. Vidare arbetar vi just nu med att införa rätten till heltid. Att införa heltid som norm ökar möjligheterna att rekrytera rätt kompetens samt att behålla kompetenta medarbetare.

Det skulle också innebära ett minskat rekryteringsbehov men även att Pajala kommun framstår som attraktiv arbetsgivare med attraktiva jobb och ökad jämställdhet.