Öppet brev till alla politiker i Regionfullmäktige Norrbotten:

HjärtLung-föreningarna i Östra Norrbotten har under många år haft nära och bra kontakter med sjukvården. Utifrån en grundsyn om patienten i centrum har våra samtal handlat om viktiga delar i en god sjukvård, om akuta omhändertaganden, förbättrad rehabilitering och eftervård, men också utveckling av ambulans-verksamheten, personalförsörjning och specifik kompetensutveckling.

Kalix HjärtLungförening har under många år medverkat i olika insatser - från inköp och komplettering av utrustning till bidrag för kompetenshöjning och projekt som känts viktiga. ”Sjukvårdens folk” har varit lyhörda för idéer och synpunkter. Rent ekonomiskt har föreningen under senaste 15-årsperioden stöttat hälsocentralerna och sjukhuset i Kalix med drygt 1,6 miljoner kronor! Hela tiden i en anda av positiv utveckling och ömsesidig ”win-win-relation”. För oss är det inte förvånande att Kalix sjukhus i viktiga mätningar rankats som ett av de bästa småsjukhusen i landet, inte minst gällande den akuta vården!

Artikelbild

| Hjärta. Läkaren diskuterar mediciner och arbets EKG med en patient som känt tryck över bröstet.

Så kommer hösten och oktober 2016. Regionledningen föreslår en avveckling av IVA-platser och indragning av narkos- och röntgenläkartjänsten vid Kalix sjukhus. Befolkningen i östra Norrbotten går samman och manifesterar sin upprorsvilja. Efter många och kraftfulla reaktioner, också från en sällan skådad samlad sakkunskap och profession, finner man det nödvändigt att stanna upp. Efter ett minnesvärt besluts-förfarande tar man till och med ett steg tillbaka. Förslaget om IVA-platser och indragning av narkosläkare gäller inte längre. Däremot beslutas röntgenkompetensen koncentreras till Sunderbyn, Gällivare och Piteå.

Röntgenläkartjänsten i Kalix respektive Kiruna blir kvar endast dagtid och av besluts-underlaget framgår att man ser snara förutsättningar för att helt avveckla dem! Och det förstärks av uttalanden i stil med ”Vi vet att röntgenläkarna på de här två orterna närmar sig pensionsåldern ....och vi ser stora svårigheter att rekrytera dit”! Förutom att detta, åtminstone i det ena fallet, inte är sant så är det märkliga och katastrofala kommentarer. Det enda säkra som framkommit blir därmed en högst oklar bild av vad politiken egentligen vill.

Därför vill HjärtLung-föreningarna i östra Norrbotten protestera mot den mång-facetterade försämring av den vård vid Kalix sjukhus som ”degraderingen” av

röntgenkompetensen innebär. Den förnämliga kvalitet och effektivitet som Kalix sjukhus haft borde självklart ha inneburit motsatt inriktningsbeslut. Särskilt som man behåller IVA-platserna och narkosläkare och rimligen avser att utveckla

de verksamheterna?

Förutom frånvaron av en reell diskussion om verkliga förhållanden, förfäras vi över bristen på lyhördhet i frågor om patientsäkerhet och det mänskliga perspektivet på god akutsjukvård. Vi anser att det i grunden är just detta som förklarar den djupa oron. Vi vet genom många kontakter och samtal att den finns också hos den samlade läkar- och vårdkompetensen. Undra på det, när man tar del av försämrade villkor som kommer att drabba de sjukaste patienterna - stort lidande, fördröjda diagnoser och behandlingar, ökad risk för utebliven befogad undersökning och behandling.

Kalix sjukhus och vården själv i östra Norrbotten har engagerat och kompetent visat vilka konsekvenserna blir av de senaste besluten.

Sakligt motiverade, tunga och fundamentala, frågor till regionledningens politiker och tjänstemän. Svar som getts har varit allmänna och övergripande. I många frågor synes det till och med ha blivit något av ”omvänd bevisbörda”. Frågor om ekonomi och kostnader för att bygga upp röntgen på annan ort (lokaler, personal, teknik) för att ta emot svårt sjuka patienter , kraftigt ökade mycket kostsamma ambulanstransporter och övriga resekostnader.

Talande är t ex att i vår länsdel har ambulanstransporterna under en tre-årsperiod ökat 58%! Sjukresor (taxi) mellan Haparanda och Kalix liksom Haparanda - Sunderbyn har senaste året ökat 20%. Antal sjukresor under 2016 Haparanda-Kalix var 1676 st och mellan Haparanda och Sunderbyn 936 resor. I båda exemplen enkel resa! Lägg till motsvarande för Överkalix, Övertorneå och Kalix. Och värre kommer det att bli! Försök till ekonomiska kalkyler antyder att man inte sparar alls, i många avseenden ökar definitivt kostnaderna för regionen. Så, hur ser den analys ut som motiverar en neddragning av röntgen i Kalix?

Nej, en optimal lösning måste vara att tvärtom stärka röntgenresursen i Kalix. Bara så kan man också behålla kompetenserna. Östra Norrbotten, en befolkning på drygt 35 000, är ju dessutom ett fastställt prioriterat område utifrån befolkningsstatistik , högre andel äldre med tyngre sjukdomsbörda, större geografiska avstånd etc. Hur avser man arbeta med detta uppdrag och mål nu?

Vi kräver, avslutningsvis, att den fullvärdiga politiken, dvs regionfullmäktige med alla folkvalda, ska besluta i frågor av denna dignitet som rör hela länet! Bara så kan trovärdighet och tillit till politiken skapas.