Konsten väcker känslor och tankar i oss. Den utmanar oss och ställer frågor om och kan ge nya ingångar till vår samtid. Konsten har förutsättningar att slå broar mellan tid och rum, den kan föra oss lite närmare varandra. Kanske är det därför vår grundlag slår fast att den enskildes kulturella välfärd skall vara ett av tre grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Kanske är det därför riksdagen vill att ”kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling”.

Professor Pier Luigi Sacco, en av världens mest efterfrågade experter på kultur och ekonomi, menar att kulturen är på väg att bli en systemöverskridande råvara i allt ekonomiskt värdeskapande och en av de viktigaste faktorerna för att skapa nya jobb.

Det finns mycket positivt i den regionala kulturplanen för åren 2018-2021 som nu har lagts fram för diskussion, men också en hel del utmaningar. Regionen borde ta fram handlingsplan för bild- formkonsten i dialog med konstlivets aktörer med konkreta åtgärder för konstens och konstnärernas villkor. Konstnärsnämndens nya inkomstrapport från 2016 visar att medianinkomsten för konstnärerna i Norrbotten är 12 584 kronor. Siffran kan jämföras med den genomsnittliga månadsinkomsten i länet som enligt SCB var 24 937 kronor (båda siffrorna rör år 2014). Sex av tio bild- och formkonstnärer i Norrbotten uppger att de arbetar med annat än den konstnärliga verksamheten för att kunna försörja sig, vilket är ett slöseri med regionens konstnärliga kompetens.

Åtta av tio konstnärer i Norrbotten svarar att de inte fått utställningsersättning enligt branschavtalet för konstnärer (MU-avtalet).

Kulturplanens präglas av optimism och ambitionen att stärka samverkan med den kommunala nivån ligger i linje med samverkansmodellens tanke om att två plus två kan bli åtta genom samverkan.

Regionala stödfunktioner och resurser bör fokuseras på att i samverkan med kommunerna utveckla metoder och riktlinjer för att samtliga kommuner i regionen ska ha möjlighet att tillämpa enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning så att Norrbotten skapar en varaktig struktur för en samhällsutveckling med fler konstnärligt gestaltade livsmiljöer. Regionen bör även sjösätta en regional fond ur vilken alla utställningsarrangörer i Norrbotten kan söka medfinansiering för att konstnärerna ska få avtalsenliga ersättningar och betalt för sin arbetstid. På så sätt skapar regionen förutsättningar för att yrkesverksamma konstnärer blir kvar i Norrbotten.

I vårt remissvar till kulturplanen föreslår vi 30 konkreta förslag för konsten, för delaktighet och utveckling av en framtida konstpolitik. Skrivs de in i kulturplanen och genomförs, kommer regionen att bli en ännu mer medveten och tongivande konst- och kulturregion.

Victoria Andersson,

konstnär, talesperson för Konstnärernas Riksorganisation i Norrbotten

Eva Månsson,

verksamhetsledare för Konstnärernas Riksorganisation