Idag bor över 85 procent av Sveriges befolkning i tätorter , vilket innebär att det är den tätortsnära naturen som har störst betydelse för människors möjlighet till rekreation, friluftsliv och kontakt med vilda växter och djur. De sociala värdena har betydelse för människors välbefinnande, hälsa, boende och livsmiljö, turism och därtill hörande regional utveckling.

Givetvis har även skogens biologiska och kulturella värden ett socialt värde .

Rävdalsområdet och Gällivare Lina 3:1 är det sista homogena tätortsnära skogspartiet i området med ett 90-tal rödlistade och fridlysta arter, inkl Sveriges nordligaste fyndplats av bombmurkla. Ur ett ekologiskt, biologiskt och socialt perspektiv skulle en avverkning i området få allvarliga konsekvenser.

Artikelbild

| Rävdalen. Debattinlägget tar strid för att bevara området.

En fjärdedel av Sveriges rödlistade arter finns i Norrbotten och av dessa finns tio procent i Rävdalsområdet. Det är även ett kulturhistoriskt intressant område med fornlämningar efter två olika kulturer; nomader som kan vara från 1600-talet eller äldre samt spår av utgrävningar där man letade efter malm. Fynden har lämnats till Länsstyrelsen.

Rävdalsområdet är en attraktiv skogsmiljö för det lokala friluftslivet och en grundförutsättning för möjligheterna att utöva vardagsrekreation såväl som helgutflykter. Området är också en resurs för utbildning och forskning.

Lokala förskolor och skolors upptäckarglädje och nyfikenhet främjas av områdets höga biologiska mångfald.

Även forskning har bedrivits i området, senast under sommaren 2017, där Naturskyddsföreningen tillsammans med Skydda Skogen har genomfört “Forskningsresan” - en vecka med inventeringar, föreläsningar och kunskapsdelning. Det begränsade området är med andra ord en unik resurs för det lokala samhället och bör bevaras och ges möjlighet att utvecklas.

Vi vill att ni, Sveaskog, genom att bevara Rävdalen och dess sociala värden, tar ett första steg till att uppnå regeringens miljökvalitetsmål kopplade till sociala värden. Vidare talas i certifieringssystemet FSC också om bevarandet av skogliga sociala värden. Det innebär ett synsätt som inte enbart handlar om att optimera produktion och ekonomi, utan såväl miljömässiga som sociala värden har en stor betydelse.

Sveaskog vill enligt era egna utfästelser göra det lättare för människor att komma ut i skogsmiljöer genom att visa skogar som är tilltalande och tillgängliga, bland annat via er tjänst “strövskogar”. Rävdalsområdet finns representerat men nu hotar era avverkningsanmälningar

områdets biologiska mångfald, Koskullskulle och Gällivare kommuns möjlighet till närnatur samt barn och ungas möjlighet till en interaktiv pedagogisk skolmiljö.

Naturskyddsföreningen i Norrbotten, samt:

Pantertanterna

Koskullskulle Intresseförening

Skogshotellet i Koskullskulle

Malmberget och Koskullskulles jakt och fiskevårdsförening

Studiefrämjandet i Gällivare

IF Metall 1

S.Ovrell AB

Miljöpartiet i Gällivare

Socialdemokraterna i Gällivare

Vänsterpartiet i Gällivare

Sjukvårdspartiet i Gällivare

Sverigedemokraterna i Gällivare