Mellan den första december 2016 och 15 april 2017 gjordes ett försök i Kiruna där allmänheten fick köra skoter på vissa gator ut på närmsta skoterled med en högsta hastighet om 20 kilometer i timmen. Efter försöksperiodens slut hade allmänheten möjlighet att svara på en enkät från kommunen om hur försöket har uppfattats.

Enkätsvaren är sammanställda och Miljö- och byggnämnden har föreslagit att det nu ska bli tillåtet på permanent basis att köra skoter på vissa gator.

– Enligt de rapporter jag fått är att många vill ha fler områden och anser att försöket borde ha gjorts tidigare eftersom de anser att det är lättare att göra rätt, säger Anders Karlsson, chef på Miljö- och Byggförvaltningen.

Enkäten besvarades av 297 personer varav större delen var mellan 26-55 år. Hälften av de som svarade bodde i ett område som berördes av försöket medan tio procent av de svarande uppgav att de inte visste om de berördes eller inte.

– Det är en bra svarsfrekvens med tanke på den enkättrötthet som vi många gånger upplever och tyder på ett stort engagemang i frågan och att man faktiskt vill tycka till, säger Karlsson.

Inga skador eller olyckor har rapporterats in i samband med skoterförsöket vilket visar på att försöker var genomtänkt enligt Karlsson.

– Det är bra och positivt och en eloge till Kirunaborna som har utnyttjat den här möjligheten med förnuft, säger Karlsson.

Närmare 90 procent som svarat att de inte hade upplevt någon form av störning på grund av att skotrar kört på allmän väg. Den vanligaste typen av störningar som har inrapporterats är buller, höga hastigheter och avgaser enligt enkätsvaren, samt att en del har upplevt att skotrar körs sent på kvällarna och att det körs utanför de tillåtna områdena som gång- och cykelbanor. Däremot har nämnden bedömt att delar av de synpunkter och kommentarer som har inkommit inte har med själva försöket att göra.

– Kommer det in ett klagomål om att folk kör med exempelvis trimmade maskiner i ett område som inte omfattas av försöket eller att det körs vårdslöst i skidspåret så ser vi att försöksområdena inte är berörda på det sättet, säger Anders Karlsson.

Drygt 70 procent ansåg att områdena där det var tillåtet att köra skoter borde utökas medan åtta procent ansåg att områdena bör minskas.

– Det finns tankar på att göra en utredning för att se om vi ska gå vidare med ytterligare försöksområden. I dagsläget finns det inte från vår nämnd några planer på att utöka det hela men en utredning är en annan sak. Vi vill ju fortsätta ha den goda olycksfallsstatistiken och måste se i vilka området det skulle vara möjligt att genomföra, säger Anders Karlsson.