I dag finns det få sökande till utlysta tjänster inom socialtjänsten samtidigt som behovet av socialsekreterare är stort. För att stärka personalsituationen måste regeringens utlovade utbildningssatsning omfatta socionomprogrammen.

I Luleå samlades i mitten av september medarbetare, chefer och politiker för att diskutera hur länets kommuner kan behålla och rekrytera ny personal till socialtjänstens arbete med barn och unga. Bakgrunden är den turbulenta personalsituation med en hög personalomsättning som kännetecknat socialtjänsten i många år.

Behovet av ny personal är stort. Bara under det senaste året var över 600 tjänster som socialsekreterare utannonserade i Norrbotten, enligt Arbetsförmedlingen.

Omsättningen på medarbetare leder till sämre rättssäkerhet, uteblivet barnperspektiv och bristande kontinuitet för medborgare som behöver socialtjänstens stöd. Lägg därtill ökade kostnader för kommunerna när personal måste hyras in.

Vision har i Socialchefsrapport 2017 undersökt i vilken utsträckning socialcheferna anser att det behöver utbildas fler socionomer för att klara verksamhetens rekryteringsbehov.

Enligt undersökningen anser fyra av fem socialchefer att socionomprogrammen behöver utbilda fler socionomer. Närmare tre av fyra socialchefer (72 procent) anser också att det behövs ökade möjligheter för människor att utbilda sig till socionom på distans.

Möjligheten att studera på distans gör det lättare för studenter i inlandskommuner att inte behöva flytta från hemorten. Det skulle i sin tur förbättra förutsättningarna för rekrytering för kommuner där det i dag råder stor brist på sökande till lediga tjänster.

I Storuman gjordes för ett antal år sedan ett lyckat försök med en distansutbildning som resulterade i en stabil personalsituation i flera år framöver. Liknande satsningar behövs på fler orter.

Och intresset bland studenterna är stort. I år sökte drygt 8000 personer till socionomprogrammet som förstahandsval till hösterminen, 2017. Strax över 2000 blev antagna, enligt Universitet och Högskolerådet.

Att kommunerna kan rekrytera tillräckligt med personal med rätt utbildning är nödvändigt för en stabil personalsituation. Därför tar nu Luleå och övriga kommuner i Norrbotten sitt ansvar genom att, tillsammans med medarbetarna, ta fram handlingsplaner med åtgärder för en bättre arbetsmiljö.

Men mer behöver göras – också på nationell nivå. Regeringens utlovade satsning på nya platser på samhällsnyttiga utbildningar måste omfatta socionomprogrammen så att fler får chansen att utbilda sig, inte minst på distans.

Det är en grundläggande förutsättning för att skapa en god arbetsmiljö och upprätthålla kvalitén i verksamheten för dem som söker socialtjänstens stöd.

Veronica Magnusson,

förbundsordförande Vision

Anette Gustafsson,

ordförande Vision Luleå

Gabriella Sjöström,

socialchef Luleå