Dagens skogspolitikoch lagstiftning behöver moderniseras för att kunna hantera de utmaningar som skogen och skogsbruket står inför.

Den svenska skogspolitiken är nämligen mer än 20 år gammal och har inte anpassats efter vare sig ny kunskap eller nya samhällsmål. Naturskyddsföreningen välkomnar därför att regeringen har aviserat att den tänker göra en översyn av skogsvårdslagen.

Vi anser att regeringen slagit fast tydliga och bra utgångspunkter för den kommande översynen. Dessa innebär att lagstiftningen behöver skärpas och preciseras för att klara miljömålen, de jämställda skogspolitiska målen samt internationella åtaganden. Vi instämmer och anser att det är nödvändigt att uppdatera skogsvårdslagen, eftersom dagens lagstiftning har visat sig vara verkningslös i dessa syften.

Några av de största bristerna i dagens skogsvårdslag är:

Miljömålen: De svenska miljömålen ska uppnås, sa statsministern i regeringsförklaringen i riksdagen. Men de av riksdagen antagna miljömål som rör skogen kommer med dagens styrmedel inte kunna uppnås.

Samtidigt fortsätter livsmiljöer för hotade och rödlistade arter att avverkas. Skogsstyrelsens uppföljningar visar att värdefulla skogsområden påverkas mer eller mindre negativt vid 35 procent av avverkningarna. Även upplevelsevärden och kulturmiljöer fortsätter att påverkas negativt i en hög takt.

Miljöhänsynen vid avverkning måste därför bli bättre. Naturvårdsverket har föreslagit att regeringen tillsätter en utredning av de skogspolitiska styrmedlen kopplade till miljömålet.

EU:s miljölagstiftning: Sverige har varit medlem i EU i snart 20 år. Inom EU-samarbetet har Sverige förbundit sig till att bevara biologisk mångfald, bland annat genom att följa EU:s art- och habitatdirektiv. Trots detta har Sverige långt kvar till att nå målen för de arter och naturtyper i skogen som omfattas av EU:s rättsakter.

Århuskonventionen: Sverige har under den internationella rätten ratificerat Århuskonventionen som innebär ett åtagande att säkra allmänhetens rätt till information och deltagande i beslutsprocesser. Dock har någon anpassning på skogsområdet inte skett i syfte att leva upp till detta åtagande under den internationella rätten.

Mot bakgrund av detta vill Naturskyddsföreningen se följande ändringar i skogsvårdslagstiftningen:

1. Att det utvecklas baskrav i regelverket för att bromsa förlust av livsmiljöer och främja alla skogens värden. Baskraven ska alltid iakttas i skogsbruket.

2. Att det öppnas upp och skapas tydliga incitament för en mångfald av metoder i skogsbruket, inte minst för det miljömässigt mer skonsamma kalhyggesfria skogsbruket.

3. Att lagen öppnar upp för allmänhetens deltagande i hur skogen brukas, i linje med vad Århuskonventionen föreskriver. Det innebär bl.a. tillgång till information, möjlighet att påverka beslut och att miljöorganisationer ska ha rätt att kunna få beslut överprövade i domstol.

Det har nu gått över ett år sedan regeringen aviserade översynen av den föråldrade skogsvårdslagen, men ännu har regeringen inte fattat beslutet om att utredningen ska tillsättas. Vi hoppas att ansvarig minister Sven-Eric Bucht snart ska skrida till verket och presentera direktiven som möjliggör en utredning i enlighet med de syften som regeringen tidigare presenterat. Det vore ett mycket viktigt första steg för ett långsiktigt hållbart skogsbruk.