Fiskekrönika v.3. I mars 2008 presenterade Miljödepartementet förslaget till förändrade strandskyddsregler. Enligt förslaget skärps strandskyddet där exploateringstrycket är stort. Lättnader föreslås där tillgången till orörda stränder är god och exploateringstrycket är lågt. Förslaget i departementsskrivelsen "Stranden - en värdefull miljö" är seden en tid ute på remiss. Enligt planerna kommer lagen om ett förändrat strandskydd att vinna laga kraft den 1 juli i år.


Ett av många syften med förslaget är att komma till rätta med de problem som identifierats med det nuvarande strandskyddet, brister i tillämpningen, oklarheter i regelverket och en bristande legitimitet för strandskyddsbestämmelserna, allt enligt den sittande regeringen.
Enkelt kan konstateras att vissa lättnader föreslås av strandskyddet i områden för landsbygdsutveckling, där tillgången till orörda stränder är god och exploateringstrycket lågt.
Samtidigt föreslås att strandskyddet stärks där stränderna redan har exploaterats i hög grad.


Länsstyrelsen behåller beslutanderätten i länsvisa ärenden om bl a byggande av försvarsanläggningar, allmänna vägar, järnvägar samt för naturreservat och andra i sjunde kapitlet i miljöbalken gällande särskilt skyddade områden. Vid beslut om såväl dispens som upphävande ska enligt förslaget krav ställas på att allmänheten ska garanteras fri passage längs stranden.

Artikelbild


Skydd av stränder infördes redan på 1950-talet och strandskyddet regleras i dag i miljöbalken. Viss samordning ska också ske med plan- och bygglagen. Eftersom olika länsstyrelser i landet ska ha ett finger med i spelet, kommer självfallet inflytandet att omorganiseras från stat till kommun, det vill säga ner mot regionala och lokala plan.  
När jag läser igenom statuterna för de nya förslagen gällande strandskyddet blir jag förvånad och på gränsen till bestört. Jag tänker naturligtvis på allemansrätten och på det fria handredskapsfisket (sportfisket) efter ostkusten. Hur kommer det rörliga friluftslivet att fungera den dagen då attraktiva strandtomter har blivit belamrade med stugor, hus och villor?


Inom ramen för förslaget har Miljödepartementet cementerat begreppet ”landsbygdsutveckling” som ett honnörsord i sammanhanget. Man utvecklar alltså landsbygden genom att erbjuda hugande villaspekulanter så kallade attraktiva tomter efter havsstränderna? Den formen av landsbygdsutveckling faller inte i min smak, eftersom förslaget inte gynnar gemene man.
Jag ser det hela som ett lockbete för att få folk att stanna på trakten, eller att locka med ett annorlunda boende bara folk flyttar till kommunen och helst stannar.
Detta är ett av numera otaliga exempel på hur vi människor utnyttjar naturens ändliga resurser för rent egoistiska och ekonomiska behov. Vem tänker på ekologin?  


Vi är minst två miljoner aktiva sportfiskare i det här landet. Många är med i Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund (Sportfiskarna), en organisation som verkligen står på tårna i fiske- och miljödebatternas innersta hetta. Sportfiskarna har riktat en svidande kritik mot förändringarna.  ”Regeringen vill förändra strandskyddsbestämmelserna. Sportfiskarna och flera andra natur- och friluftsorganisationer har uttryckt stor oro för att strandskyddet kan komma att försämras kraftigt. Det hotar allmänhetens tillgång till stränder för bad, fiske, friluftsliv och rekreation”.


För en tid sedan presenterade Sportfiskarna, Svenska Turistföreningen, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden (WWF) en undersökning som visade att stödet för ett starkt strandskydd är stort bland svenskarna. Jag gillar inte tanken att allemansrätten förmodligen kommer att justeras och att en så kallad smygprivatisering av stränderna kan komma att ske. Jag gillar heller inte tanken att klasskillnadsklyftorna kommer att vidgas och att det återigen är ekonomin som går före ekologin.

Artikelbild


Jag har alltid ansett att vårt land är vår mark och att solidariteten bl a bygger på samförstånd och gruppkänsla. Enligt den kunskap jag har inhöstat i ärendet har exempelvis Norge numera gått åt andra hållet och fört över ansvarstagandet runt strandskyddet till central nivå. Detta efter en misslyckad period med regler liknande de man nu tydligen ska införa i vårt land. Sen har vi ju det där med den accelererande värmen, polernas avsmältning med starkt förhöjda havsnivåer.