Statskontoret, som analyserat Nationalmuseums ledning och styrning på regeringens uppdrag, skriver att museet behöver bygga upp och utveckla sina processer och arbetssätt för att få ut så mycket och så bra verksamhet som möjligt.

"Ledningen och styrningen samt de ekonomiska underlagen är inte ändamålsenliga och följer inte de krav som ställs i regelverken", säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren enligt ett pressmeddelande.

Resurser används fel

I sin rapport skriver Statskontoret bland annat att frågor om ekonomi har haft svårt att få genomslag.

"I förlängningen innebär detta att myndigheten inte kan använda resurser effektivt eller hushålla väl med statens medel", slår man fast.

Nationalmuseums överintendent Susanna Pettersson skriver i en kommentar att den tid som Statskontoret granskat, 2012–2018, var "en exceptionell tid i Nationalmuseums historia". Bland annat stängdes verksamheten ned och flyttades inför renovering, nya utställningslokaler etablerades och till sist flyttades verksamheten tillbaka till museet.

Åtgärder

Nationalmuseum ska nu analysera rapporten och enligt Pettersson har en hel del av de administrativa brister som Statskontoret pekat på redan åtgärdats.

"Redan i oktober förra året började vi se över våra processer och startade bland annat utvecklingsarbetet med strategiprocessen, organisationsförändringen och ledarskapsutbildningar för alla chefer", skriver Susanna Pettersson.