Redan under hösten 2018 påbörjades avverkningen av skog i området men den officiella byggstarten sker i samband med första spadtaget som tas 5 mars.

– Luleå växer och ytterligare bostadsområden behövs. Med sitt läge i anslutning till Sinksundet och Björsbyfjärden kan vi erbjuda ett stadsnära boende nära naturen

som vi vet är efterfrågat, säger Anja Johansson, Stadsbyggnadsnämndens ordförande i ett pressmeddelande.

I meddelandet står även att läsa följande gällande planerna för området:

"I projektet ingår förutom att bygga infrastruktur för bostäder även arbetet med att skapa nya trafiklösningar. Bensbyvägen får, för att underlätta trafikflödet vid korsningarna, tre cirkulationsplatser. Dessa anläggs i höjd med Björsbyvägen, Hällbacksvägen samt ytterligare en anslutning närmare Bensbyn.

Inom området anläggs även gång- och cykelvägar samt passager över Bensbyvägen i anslutning till cirkulationsplatserna. Dessutom planeras för en gång- och cykeltunnel för att säkerställa en smidig passage för gående och cyklister till bostadsområdet Hällbacken och dess förskola.

Bostadsområdet Dalbo omfattar inledningsvis 80 småhustomter som kommer att erbjudas till den kommunala tomtkön. Villatomterna beräknas variera i storlek mellan 850 och 1 050 kvadratmeter och fördelningen av småhustomter planeras till hösten 2019/våren 2020. Framöver planeras det även för ett antal markanvisningar med områden tänkta att bebyggas med radhus och kedjehus, men det arbetet ligger inte i den satta tidplanen.

Ett av kvarteren på Dalbo är sparad för markanvisning till byggherrar där tanken är att bygga mindre flerbostadshus. I etapp två planeras även för ett mindre verksamhetsområde lämpat för små företag. Arbetet i området startade hösten 2018 och byggs i två etapper under 2018–2021."