En del av området används i dag som lastplats för skogsprodukter på järnväg. På 40- och 50-talet så bedrev däremot Nordbergs såg verksamhet på Solgårdsområdet i Björkelund. Därefter flyttades verksamheten in på nuvarande Bodensågens område.
Impregnering
- Det var framför allt järnvägsslipers som impregnerades och lagrades på området. Enligt uppgift utfördes impregneringen med CCA-medel. Kreosot användes enbart till att manuellt bestryka ändarna på kapade slipers, säger miljöchefen Holger Hansson-Palo, Bodens kommun.
Den nu nedlagda impregneringsanläggningen ligger intill Banverkets spårområde i anslutning till bebyggelse och tidigare undersökningar har visat att området är förorenat, främst av arsenik. 1990-1991 gjordes en ordentlig sanering och man trodde att alla arsenikgifter försvunnit.
- Så var uppenbarligen inte fallet. Det finns mycket föroreningar kvar vilket gör att vi måste sätta igång med en fördjupad undersökning som görs av samma konsultföretag, säger Holger Hansson-Palo.
Höga arsenikhalter
Enligt honom har utredningen visat att drygt 9 000 kubikmeter jordmassor är förorenade. Medelhalten arsenik är cirka 300 milligram per kilo.
- Undersökningen ska ge svar på föroreningarnas farlighet, påverkan, spridning, omgivningens känslighet och skyddsvärde. Närheten till bebyggelse, pågående verksamhet inom området och de höga arsenikhalterna gör att åtgärder måste övervägas. Inom sommaren ska vi ha kommit fram med ett resultat.
Enligt Holger Hansson-Palo är det ingen fara i dagsläget för allmänheten om man inte gräver i jorden.
Statliga bidrag
- Det grundvatten som strömmar ut ur det undersökta området är mycket litet påverkat förutom inom ett mindre delområde där strömning sker in mot bangårdsområdet, säger han.
Det aktuella giftiga markområdet ägs av Bodens kommun, Konsum och Banverket.
- I dag är de gamla tomterna, där de rivna Solgårdarna stod tidigare avsedda för bebyggelse. Innan vi kan godkänna det så måste marken undersökas fullt ut.
- En sanering behöver inte bli så dyr eftersom det går att söka statliga bidrag där staten bekostar 90 procent och kommunen bara 10 procent, säger Holger Hansson-Palo.