På fastigheten har olika oljebolag sålt diesel mellan åren 1964 och 2005. 1994 övertog Preem dieselförsäljningen från BP. Under 1998 avvecklade de försäljningen från cisternen som låg under marken. Den tömdes och fylldes med sand. Dieselförsäljningen fortsatte från en cistern ovan jord och avvecklades efter kraftiga klagomål från närboende, som stördes av buller.
Två ställen förorenade
Ett annat område på fastigheten har tidigare sanerats av Spimfab, oljebolagens miljösaneringsfond. Det förorenade området, som saneras nu, har ingen direkt anslutning till det tidigare rengjorda området.
Det nya förorenade området upptäcktes i samband med att Preem avslutade sin verksamhet och då genomförde en undersökning av marken. Föroreningar upptäcktes på två ställen.
Preem anlitade ett konsultföretag som gjorde kompletterande markundersökningar. Företaget gjorde även en riskbedömning.
Enligt den kan den förorening som finns i grundvattnet utgöra en risk för människor genom exponering av lättflyktiga gaser som tränger in i byggnader.
Åtgärderna som föreslogs innebar att grundvattnet skulle saneras och den ytliga föroreningen skulle tas bort. Förslaget gick ut på remiss bland annat till dem som bor granne med området och länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ifrågasatte den långiktiga effekten i förslagen, eftersom tanken var att inte sanera den förorenade jorden som låg djupare. Länsstyrelsen ansåg att sannolikheten var stor att grundvattnet skulle förorenas på nytt.
Efterbehandlar
Miljö- och byggnämnden i Boden höll med. Nämnden beslutade att förelägga Preem att efterbehandla marken. Förutom att grundvattnet ska saneras, ska jorden grävas upp och jorden saneras till det djup där grundvattnet finns. Även den kvarlämnade cisternen ska grävas upp.
Preem har nu påbörjat efterbehandlingen av området.