"Halterna är tillräckligt höga för att erfodra någon form av åtgärd", skriver konsultfirman MRM, som på uppdrag av kommunen utfört undersökningen.
Merparten av de cancerframkallande ämnen som upptäckts i undersökningen går under beteckningen PAH, polyaromatiska kolväten. I hela 49 av 51 provpunkter överskrids det gränsvärde som Naturvårdsverket fastställt för områden där bostäder ska bebyggas. Även höga halter av det ökända och giftiga ämnet kreosot har påträffats. Dessutom har på ett antal ställen höga halter av bly, arsenik och zink registrerats.
Mack kan vara orsaken
Trots en omfattande provtagning kan MRM inte garantera att den gjorda undersökningen ger en heltäckande bild av miljöproblemet: "Trots tät provtagning kan resultatet från de fyllningar som gjorts variera så mycket att provtagningen missat något".
MRM misstänker att en del av miljöproblemen härrör från en bensinstation som funnits på området (Gulf). "En undersökning om huruvida nedgrävda cisterner, smörjgropar och liknande finns kvar i marken kan vara på sin plats", skriver konsulterna.
55 lägenheter planerade
I stadshusets korridorer har MRMs miljörapport, som dök uppför bara någon vecka sedan, skakat om. Miljöchefen Mats-Åke Bygdemark ligger tills vidare lågt.
- Jag har endast fått en kortfattad muntlig redovisning och det är inte tillräckligt för att jag ska kunna uttala mig.
Och så här sammanfattar Gunilla Selin, planchef på stadsbyggnadskontoret, det läge som uppstått
- Nu är det försiktighetsprincipen som gäller. Området måste undersökas ytterligare och eventuellt saneras.
Innebär det att det här bygg-
projektet skjuts framåt i tiden?
- Förhoppningsvis inte. Det här är åtgärder som rimligtvis inte behöver ta så lång tid
Från början planerades tre höghus i området som ligger mellan Varvsleden och Varvet. Nu har byggherren NCC bantat planerna till två höghus, som tillsammans kommer att rymma 55 lägenheter.