Var tredje villa i de två länen värms upp med el och cirka 20 procent av flerbostadshusen är inte anslutna till något fjärrvärmenät. Därmed finns en marknad för andra typer av uppvärmning.
Närvärme
Exempelvis finns goda möj-
ligheter till att bygga ut närvärme på landsbygden i Norrbotten.
Företagare kan gå samman om fliseldade pannor och leverera värme till exempel till kommunala fastigheter.
Biogas och vindkraft
Andra områden där det går att hitta lönsamhet är biogas, vindkraft och förädlade bränslen i olika former, skriver LRF i ett pressmeddelande.
- Våra medlemmar har goda möjligheter att bidra till att minska beroendet av fossila bränslen, samtidigt som de kan bli självförsörjande på energi eller göra affärer på det, skriver Nils-Olov Lindfors som är energiansvarig i LRF:s styrelse i Norrbotten.
Samverkan
Förstudien visar också på att uttaget av biobränsle från skogen kan öka betydligt. Dessutom finns stora outnyttjade potentialer torv, trädbränslen i skogen och tillgänglig åkermark för åkerbränslen.
Samtidigt påpekas att det krävs en medveten satsning på förädling inom alla områden för att få tillväxt på landsbygden. Enligt Lindfors krävs
det dock att småföretagarna samverkar för att behålla vinsterna i stället för att som nu nöja sig med att leverera billig råvara.