Såg- och impregneringsverksamhet har bedrivits på området sedan början av 1950-talet. Inledningsvis användes kreosot som impregneringsmedel. 1974 byttes medel som innehöll arsenik, krom och koppar ut.
Genom åren har spill från tryckimpregneringen och dropp från virket förorenat området. Det har undersökts ett flertal gånger och delar av området är kraftigt förorenade med kreosot och arsenik. Det är ämnen som bedöms ha en mycket hög farlighet både för människors hälsa och miljön.
Sågområdet ingår i länsstyrelsens lista över de mest förorenade platserna och de tio mest prioriterade områdena i länet.
Några efterbehandlingsåtgärder har inte vidtagits.
Ansvarigt bolag har haft olika ägare och ändrat namn, men har funnits sedan 1955 och fick namnet Bodensågen 1976. Såverksamheten avvecklades 2004.
Täcka över och inhägna
2003 genomfördes en ansvarsutredning.
Bolaget har medgivit ett ansvar för utredning och efterbehandling, men anser med tanke på tiden som gått att det ska befrias från kostnadsansvar.
Bodensågen har gjort fördjupade undersökningar av arsenik- och kreosotförekomsten. Utredningen har varit inriktad på att kartlägga utbredning och spridning samt att bedöma riskerna för människor och miljö.
Bodensågen föreslog att den förorenade marken ska täckas över och att området ska inhägnas. Kostnaden ligger på drygt 1,2 miljoner kronor. Länsstyrelsen godtog inte lösningen.
Bolaget föreslog alternativa efterbehandlingsmetoder. Länsstyrelsen kan inte ta ställning till dem på grund av att det inte framgår vilka rester av föroreningar som kommer att lämnas kvar.
Beständig sanering
Länsstyrelsen har förelagt Bodensågen att göra en åtgärdsinriktad utredning med inriktningen att området ska saneras genom att de förorenade massorna schaktas bort.
Utredningen ska innehålla olika åtgärdsmål som ska utgöra underlag för att bedöma risker och för att kunna bestämma hur långtgående saneringen ska vara.
Syftet är att saneringen ska vara beständig i ett längre perspektiv än en period på 20-30 år. Länsstyrelsen vill att åtgärderna ska vara hållbara i flera generationer framåt.
Bodensågen har överklagat föreläggandet och ärendet ligger för avgörande hos miljödomstolen.
Från bolagets sida anser man att länsstyrelsens krav i verkligheten är en förprojektering. De tycker att de fullgjort sitt ansvar och att övertäckning är en tillräcklig åtgärd.
Konkurs hotar
Bodensågens ägare hävdar att förekomsten av kreosot och arsenik i vatten är försumbar och menar att företagets förslag om kontrollprogram räcker för att se till att utsläppsnivåerna inte ökar.
Ägaren tycker att om användningen av marken på lång sikt förändras så får man ompröva om det behövs schaktsanering då. En sådan åtgärd nu skulle innebära att bolaget försätts i konkurs.