Vänsterpartiet har reserverat sig
i byggnadsnämnden mot detaljplaneförslaget. I nämnden reserverade sig också Miljöpartiet.
Vid tisdagens möte i kommunstyrelsens plan- och tillväxtutskott reste vänsterpartiet på nytt invändningar mot detaljplaneförslaget som ska göra det möjligt för NCC att bygga de två tiovåningshusen med 55 lägenheter.
Det är kommunens ansträngda budgetläge i kombination med oberäknade och kanske höga saneringskostnader av den förorenade marken som får Vänsterpartiet att protestera.
Minst det dubbla
- Det mesta hamnar på kommunens konto. Det har sagts att det kommer att kosta 8 miljoner kronor, men samtidigt att det ändå måste göras nya undersökningar, att man måste gå djupare efter fynden som gjorts av bly, arsenik och cancerogena ämnen. Det kommer att kosta minst det dubbla, säger Börje Lööw.
De markundersökningar som gjorts visar att de mera omfattande föroreningarna finns i den del av området som kommunen äger och som kommunen måste betala saneringen av.
Det som påträffats i den förorenade marken är höga värden av bly, zink och arsenik, liksom mycket höga värden av polycykliska aromatiska kolväten. De sistnämnda är cancerframkallande.
Måste saneras
Det har borrats på de platser där det varit möjligt att borra.
I ett av borrhålen påträffades svart stenkol, i ett annat "markant lukt av kreosot" och från andra hål doftade det diesel. Undersökningar gav också fynd av kvicksilver.
Kravet som finns i förslaget till detaljplan är att området måste saneras innan det kan bli frågan om bygglov.
Smärtgräns
Problemet är att bara en del av exploateringsområdet kunnat undersökas. Inga provtagningar har kunnat göras där Varvsleden nu går.
Kommunen måste bygga om trafikleder, gång- och cykelvägar och de mesta föroreningarna finns i kommunens mark, som måste saneras.
- Någon smärtgräns finns det för två hus. Visst behöver det byggas bostäder, men inte till vilket pris som helst. Rusar kostnaderna till 16-20 miljoner kronor bara för marksanering är det inte försvarbart med tanke på budgetläget. Lägenhetsbehovet kan ordnas i andra områden, säger Börje Lööw.
Lutar åt ett nej
Partigrupperna ska ta ställning till detaljplaneförslaget innan det kommer upp till behandling i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet lutar kraftigt åt ett nej.
- Jag är tveksam. Det finns för många invändningar. Nog ska vi bygga bostäder men kanske inte just där, säger Börje Lööw.