Enligt Naturvårdsverket finns bara cirka 10 000 vikare i norra Bottenviken och sälarten hotas därmed av utrotning. Länsstyrelsen i Västerbotten har därför på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att slå vakt om vikarestammens fortlevnad i Bottenviken.
Kritiska reaktioner
Åtgärdsprogrammet är ute på en remissrunda och har redan väckt starkt kritiska reaktioner från representanter för skärgårdsbefolkningen (se vidstående artikel). Men de föreslagna åtgärderna påverkar inte bara skärgårdsbefolkningen och deras inkomstkälla, fisket.
Även yrkessjöfarten kan påverkas om de föreslagna åtgärderna genomförs.
I åtgärdsprogrammet slås det fast att sjöfarten kan påverkas negativt om det visar sig att isbrytaraktivitet skadar vikarens fortplantning.
"Eventuellt uppstår behovet att lägga om traditionella farleder, vilket kan leda till längre vägar mellan hamnarna och därmed ökade transportkostnader" står det i åtgärdsprogrammets konsekvensbeskrivning.
Isbrytning ska undvikas
Bottenvikshamnarna öppnades för vintersjöfart 1974. Isbrytarna är en viktig förutsättning för att vintersjöfarten ska vara möjlig. Men i åtgärdsprogrammet föreslås det att isbrytning ska undvikas i områden där det finns gott om vikare under fortplantningsperioden som infaller under februari och mars.
Detta skulle få långtgående konsekvenser för yrkessjöfarten på Bottenvikshamnarna.