Länsstyrelsen anser att det förorenade området på Bodensågen utgör en mycket stor risk för hälsan och miljön. Sågområdet finns med på myndighetens lista över de tio mest prioriterade förorenade platserna i länet.
Den har förelagt företaget att genomföra en åtgärdsinriktad utredning med inriktning att området ska saneras genom att de förorenade massorna schaktas bort.
Kan leda till konkurs
Sågens ägare hävdar dock att förekomsten av arsenik och kreosot i vatten är försumbar och anser att bolaget redan fullgjort sitt ansvar. Ägaren menar att de utredningar som bolaget ålagts är en förprojektering och överklagade beslutet.
I Miljödomstolen har Bodensågens företrädare framhållit att bolaget kan genomföra åtgärder till en kostnad av cirka 1,5 miljoner kronor och förordar en övertäckning av den förorenade marken. En schaktsaneringen oavsett omfattning kommer att leda till att bolaget försätts i konkurs och ägaren anser inte att företaget är skyldig att utföra schaktsanering i någon form.
Miljödomstolen konstaterar att det sågens företrädare anfört inte föranleder domstolen att göra en annan bedömning än den länsstyrelsen gjort. Överklagandet avslås och länsstyrelsens beslut står fast, men datumet när utredningarna ska vara genomförda har flyttats fram till 31 december 2009.