Missnöjda röster hördes från
F 21-personal efter överbefälhavare Sverker Göransons första besök i onsdags.
- ÖB valde inte bort personalen, jag ansvarade för programmet. Han är nytillträdd och jag ville ge en bred bild av F 21. Han fick träffa delar av den tekniska personalen, som ingår i bataljonen, säger flottiljchef Per Nilsson.
Bataljonen ska flyttas
Försvarsmaktens inriktning är klar - flygbasbataljon ska flyttas till Linköping. Men inte alla delar av bataljonen berörs. Bataljonschefen, Peter Cauwenbergh, uppskattar att det handlar om cirka 100 tjänster inom främst Flygbas Säk, R 3 (räddning, röjning och reparation) och sambandsverksamheten.
15 procent kan flytta
Cauwenbergh och flottiljchef Per Nilsson fick tillfälle att argumentera vidare mot omstruktureringen under ÖB:s besök i Boden. Bland annat redovisades en undersökning av hur många ur personalen som, rent hypotetiskt, är beredda att flytta.
- Det rör sig om 15 procent. Då tvingas Linköping bygga upp en helt ny kompetens, en ny organisation. Ett allvarligt kompetenstapp, framförallt med tanke på att sambands- och R 3-personal kräver lång utbildning, säger Peter Cauwenbergh.
De underströk även svårigheterna för förbanden att samöva i framtiden.
- Vid en insats ska vi verka tillsammans, men det blir komplicerat om bataljonen flyttas. I dag sker övningarna enklare, eftersom vi har närheten till Vidselbasen och övningsområdena, säger Cauwenbergh.
"Ingen massflykt"
Han konstaterar att delar av personalen vill lämna F 21, på grund av ovisshet inför framtiden.
- Men på grund av konjunkturläget väljer många ändå att stanna kvar.
Flottiljchef Per Nilsson:
- Jag upplever ingen massflykt från F 21, men visst kommer många att söka tjänstledigt. Jag har en positiv grundsyn, även om nyckelpersoner inte kan beviljas det. Flottiljen ska producera lika mycket flygtid i morgon som i dag, oavsett flytt, säger Per Nilsson.
Bortsett från studier brukar de anställda vid F 21 ges upp till sex månaders tjänstledigt.