Fallet gäller en elev på en av Gällivares lågstadieskolor som utsattes för kränkande behandling från 2007 till och med 2009. En annan elev vid skolan har vid upprepade tillfällen stuckit henne med en penna i ögat, jagat henne, slagit henne, tryckt ned henne i snön och kallat henne nedsättande saker.
Trots att skolan har fått vetskap om det inträffade har kränkningarna fortsatt under så lång tid. Dessutom har den utsatta eleven, utan föräldrarnas vetskap, av en lärare på skolan tvingats skriva ett vänskapskontrakt med sin plågoande och dessutom har skolans rektor påstått att den utsatta eleven vill leka med sin plågoande och sitta med honom i matsalen.
BEO, som är en del av tillsynsmyndigheten Skolinspektionen, riktar kritik mot att skolan inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att stoppa kränkningarna och mot att kommunen har åsidosatt sina skyldigheter enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever.
BEO yrkar på att Gällivare kommun ska betala 110 000 kronor i skadestånd till den drabbade eleven.
Dessutom ska Gällivare kommun senast den 16 augusti i år redovisa vilka åtgärder som vidtagis både i det enskilda fallet och generellt för att säkerställa att någonting liknande inte händer igen.