Indelningen av Sverige i fyra elområden blir verklighet från och med tisdagen. Effekten för hushållen tros allmänt bli att hushåll i södra delen av landet får högre priser och lägre i norr. Det beror på att det i norra Sverige produceras mer el än det förbrukas. I södra Sverige är det tvärtom.
Samtidigt finns det inte tillräcklig kapacitet i elledningarna för att transportera elen från norra Sverige till södra delarna under delar av året.
Gränserna mellan de olika områdena har dragits där näten inte räcker till – och som behöver förstärkas i framtiden.
Telge Kraft har i en analys kommit fram till att prisskillnaden ett normalår mellan det elområde som bland annat omfattar Stockholm och det sydligaste borde vara omkring 3 öre per kilowattimme. Marknaden prissätter dock den förväntade skillnaden betydligt högre just nu. För nästa kalenderår handlar det om en prisskillnad på cirka 7 öre per kilowattimme.
Tanken bakom det hela är att skillnaderna i pris ska stimulera till utbyggnad av elproduktion i söder och på så vis på sikt bygga bort prisskillnaderna.