Förhandlingar pågår där huvudbolaget Concent försöker avyttra dotterbolaget Östermyra bruk som äger Barents center-projektet i Haparanda. Planen är att de obligationsinnehavare som 2016 lånade ut cirka 200 miljoner kronor till Östermyra bruk ska ta över bolaget och därmed också projektet och hyresavtalet med Haparanda stad.

Någon lösning med obiligationsägarna har dock ännu inte nåtts.

I ett pressmeddelande uppger Concent att Östermyra bruk bedömer att den ursprungliga planen för Barents center inte kommer att förverkligas.

"Däremot är Östermyra övertygade om att tomtens placering i centrala Haparanda och kommunens behov innebär att det finns alla möjligheter för ett bra projekt. Oaktat vilket utfall diskussionerna landar i och vilket framtida scenario som inträffar för projektet Barents Center kommer detta inte ha någon negativ påverkan på Concent-koncernens ekonomiska ställning", skriver bolaget.

Vid en extra bolagsstämma redovisades en kontrollbalansräkning som visar att Östermyra bruks egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Stämmans beslut blev att bolaget inte skulle gå i likvidation utan att verksamheten ska drivas vidare.

"Detta då diskussioner pågår med obligationsinnehavarna om hur obligationslånet ska lösas och styrelsen bedömer att en sådan lösning kommer att kunna nås med obligationsinnehavarna då det ligger i såväl Östermyras som obligationsinnehavarnas intresse", uppger Concent.

Barents center-projektet presenterades 2010 av entreprenören Mikael Fahlander och skulle enligt de ursprungliga planerna bland annat innehålla en skola, multiarena, hotell och en galleria som skulle ge hundratals arbetstillfällen. Kommunen tecknade ett 25-årigt hyresavtal för skola och multiarena, men om dessa inte står färdiga 2020 upphör avtalet.