Psykologföreningen Region Norrbotten vill i samband med det uppmärksamma att uppskattningsvis var tredje patient som söker primärvårdsläkare lider av ångest, stress eller depression som också kan ta sig uttryck i somatiska symtom. Förutom dessa patienter sjukdomsförklaras idag många som genomgår normala livsförändringar.

Det finns i nuläget två psykologer på Hälsocentral inom primärvården i Region Norrbotten vilket kan jämföras med Västerbottens dryga 40. Det finns således ett akut behov av att införa psykologer inom länets Hälsocentraler både för barn och vuxna.

Psykologen har unik kompetens att bedöma, diagnostisera och behandla psykisk ohälsa. Dessutom medför psykologens kompetens ett fokus på patienten, där de friska sidorna poängteras i ett hälsofrämjande perspektiv. Psykologens kunskap utgör ett komplement till primärvårdsläkarens medicinska kompetens.

Ett införande av legitimerade psykologer inom länets primärvård skulle innebära stora vinster för folkhälsan samt samhällsekonomiska vinster. Likväl skulle ett införande underlätta och förbättra den psykosociala arbetsmiljön för primärvårdsläkare, som blir avlastade i den kroppssjukvård som utgör basen i primärvården.

Vi välkomnar en dialog med regionledningen i denna fråga.

Psykologföreningen Region Norrbotten,

Styrelsen

Lars Jacobsson, leg. psykolog, specialist i neuropsykologi, fil.dr.

Sanna Carlsson, leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi

Maria Tiensuu, leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi

Marie Fredriksson, leg. psykolog, STP-psykolog i pedagogisk psykologi

Ulrika Hegstam, leg. psykolog, STP-psykolog i pedagogisk psykologi

Joakim Suikki, PTP-psykolog