Den nuvarande kommunorganisationen infördes 2001 och ska göras om, en av anledningarna är den pågående samhällsomvandlingen.

– Den skapar andra fysiska förutsättningar för hur delar av kommunens verksamhet ska bedrivas i framtiden, säger kommunchef Mats Pettersson.

Den gängse ordningen i kommunfullmäktige är att majoriteten bestämmer. Dock kan en minoritet tillfälligt stoppa ett beslut från att klubbas igenom och få ärendet ytterligare utrett. Möjlighet till minoritetsåterremiss kräver stöd från minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. 17 ledamöter röstade för återremiss, 20 ledamöter röstade nej och en ledamot (Sverigedemokraterna) deltog inte i beslutet.

– Vi anser att ärendet behöver utredas ytterligare. Ekonomiska konsekvenser saknas och demokratiaspekten kan försvagas när det blir en maktkoncentration till kommunstyrelsen, säger Birgitta Larsson.

Förslaget innebär bland annat att den nuvarande service- och tekniknämnden försvinner och att kommunstyrelsens två utskott, arbetsutskottet och samhällsplaneringsutskottet, utökas till ett tredje utskott för kultur och fritid. Fritids- och kulturverksamheterna överförs från service- och tekniknämnden respektive barn-, utbildning- och kulturnämnden till kommunstyrelsens fritid- och kulturutskott. Teknisk verksamhet överförs till kommunstyrelsens samhällsplaneringsutskott.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden samt socialnämnden berörs inte av förändringarna.