En plan är utredningen ” Den femte statsmakten” om bibliotekens roll som tillhandahållare av fakta, digitaliseringskunskaper, folkbildning och lärcentra av olika slag.

Den femte statsmakten kallas utredningen, med underrubrik ”Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering.” Till att börja med är utredningen en vision om bibliotekets roll i framtiden. Och det är ingen tynande, analog papperstillvaro som målas upp utan en aktiv, digital och nödvändig samhällsaktör i paritet med lagstiftande makt, verkställande makt, dömande makt och granskande makt (massmedia). Den ”Femte statsmakten alltså”. I inledningen till förarbetena konstateras kort att de frågeställningar ett framtida biblioteksväsende skall svara på är:

Alternativa fakta? Kolla med biblioteket!

Falska nyheter? Tala med en bibliotekarie!

I den inledande diskuterande delrapporten tas många framtidsfrågor upp. Medieutvecklingen är en naturlig utgångspunkt, demokratin i rättsstaten diskuteras. Informationssamhället i internationellt perspektiv och även det lokala demografiska perspektivet med stad och land diskuteras. En annan viktig fråga är bibliotekens roll för integration och språklig mångfald. Tillgänglighet av medier och den digitala bokmarknaden är ett hett ämne. Ännu hetare är naturligtvis skolbibliotekens roll och bibliotekens roll för det livslånga lärandet samt bibliotekens och databasers roll vid universitet och högskolor. Upphovsrättens ställning och bibliotekslagens roll inte att förglömma.

Lokalt och i närtid är en kulturplan för Luleå under arbete i Kulturnämnden. En precisering av kulturens uppgift i samhället är naturligtvis nödvändig speciellt då Kultur och Fritidsnämnderna i Luleå kommer att slås samman inom en nära framtid. Det kommer att bli ett spännande och intressant arbete för alla som ser kulturen som det ramverk och den överbyggnad där idéer och visioner om ett framtida samhälle kan växa fram. Alla sorters konstnärliga uttryckssätt, fakta, information och förståelse är kulturens signum och behöver en plan för genomförandet. Att arbetet med en kulturplan i Luleå kan gå parallellt med ett arbete för en nationell biblioteksstrategi är ett utgångläge som naturligtvis skall utnyttjas.

Du som är speciellt intresserad av kultur kan läsa det förarbete i form av en delrapport med omvärldsanalyser som finns på Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport 13 sept 2017

Den som känner att 476 sidor känns lite mycket för en helgs läsning kan börja med att se på film på youtubei stället: "Nationella biblioteksstrategins omvärldsrapport 13 sep 2017" och

Eriks Fichtelius film om femte stadsmakten som producerats för Kungliga biblioteket.