En person i Boden som beviljats personlig assistans anlitade en privat assistansanordnare. Han ansökte och begärde schablonersättning. Socialnämnden beviljade en lägre ersättning för den sökta perioden, oktober 2014 till februari 2016. Den beviljade ersättningen baseras på snittkostnaden under föregående assistansperiod.

Mannen överklagade och hävdar att kostnaden motsvarar schablonbelopp för assistansersättning.

Socialnämnden å sin sida hävdar att det vore oskäligt att låta en privat utförare av assistans ta betalt av kommunen för kostnader som inte stryks.

Förvaltningsrätten konstaterar att det faktum att assistansanordnaren har höjt sitt pris skulle kunna tala för att det verkliga priset i själva verket är lägre än den fakturerade kostnaden. Ändå finner rätten att det inte framkommit tillräckliga skäl som talar för någon annan slutsats än att det fakturerade beloppet motsvarar de verkliga kostnaderna. Eftersom de inte överstiger schablonbeloppet bedömer domstolen att kostnaderna är skäliga. Den anser att det saknar betydelse om assistansbolaget lämnat in något underlag eller ej.

Nina Janson, verksamhetschef för boende, arbete och stöd, säger att de kommer att överklaga.

Dagarna efter förvaltningsrättens dom avkunnade Högsta förvaltningsdomstolen dom i ett liknade ärende. Den resonerar tvärt emot förvaltningsrätten i Luleå. Kommunen har en skyldighet att ersätta de verkliga kostnaderna för assistansen som är skäliga. För att kunna ta ställning till ersättningsanspråken måste kommunen kunna kräva att den enskilde ger in ett underlag som gör en bedömning möjlig. Det gäller oavsett om anspråket inte överstiger schablonbelopp och utan att det framkommit något som ger anledning att ifrågasätta kostnaderna

– Vi hade överklagat oavsett, men Högsta Förvaltningsdomstolens dom styrker det vi säger. Jag håller inte med domslutet vi fick från förvaltningsrätten i Luleå.

Varför?

– För vi vill ha ett underlag. De får betalt för de faktiska kostnaderna inte för schablon. Det är ett merarbete för oss, men det innebär också att brukaren får rätt till det som det faktiskt kostar. Det är vi som ytterst är ansvariga för uppdraget, säger Nina Janson och tillägger att när man använder sig av schablonersättning så vet man inte vad man betalar för.

Hon påpekar att om det är så att man har höga kostnader för personalen, den är välutbildad och man skickar den på utbildning, och man kan styrka det genom att skicka in ett underlag så är Bodens kommun beredd att betala för det.