Internationella osteoporosdagen den 20 oktober. En halv miljon svenskar är drabbade av Osteoporos/benskörhet. Varje år sker det ca 70 000 frakturer som relateras till benskörhet. Dessa frakturer leder till 450 000 vårddygn/år – det är bara Stroke som kräver fler vårddygn. Enligt OsteoporosNytt (nr 3/2018) är folksjukdomen onödigt dyr; indirekta och direkta kostnader uppgår till 14 miljarder per år. Ändå är benskörhet en gravt underbehandlad sjukdom. Det finns t ex bra och billiga läkemedel.

Eftersom skelettet är en mycket aktiv och föränderlig vävnad varierar mängden skelett i kroppen. Under de 20 första levnadsåren nybildas benmassa för att för de flesta i 20-30 års åldern nå det högsta värdet. Det genetiska arvet styr till stor del storlek och styrka hos skelettet, men val av livsstil har avgörande betydelse för hur skelettstyrkan utvecklas. Viktiga faktorer som påverkar bentätheten är fysisk aktivitet och en hälsosam kost.

Enligt Socialstyrelsen (SoS) återstår för många landsting/regioner mycket att utveckla för minska stort onödigt lidande och kostnader som beror på underbehandling. SoS har gett ut nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, där ingår osteoporos. Där framgår att alla som drabbas av osteoporosrelaterad fraktur ska utredas/riskvärderas (s k frakturkedjor) och vid behov behandlas med läkemedel för att förbygga ytterligare frakturer.

Artikelbild

| På bilden ses en maskin för mätning av bentäthet. På bilden som är från från 2014 ses överläkare Eija Lundströmer, till höger. Med på bilden även sjuksköterskan Ann-Louise Lundgren.

Tidigt insatt läkemedelsbehandling är mycket effektiv för att förebygga framtida frakturer, framför allt hos högriskpatienter. Viktigt är också att primärvården och slutenvården har tydliga riktlinjer för vilka arbetsuppgifter avseende utredning/behandling som hör till respektive enhet.

Osteoporosförbundet är en rikstäckande organisation för personer med osteoporos-benskörhet och deras anhöriga och andra som har anknytning eller engagemang för sjukdomen. Förbundet bygger på ideella krafter och är politiskt och ideologiskt obundet. Förbundet verkar för att; Osteoporos ska bli en känd sjukdom, Osteoporotiker ska få en korrekt diagnos och adekvat vård, De med lågenergifraktur ska bentäthetsmätas med DXA i ländrygg och höft, Ojämlikheten i osteoporosvården ska utraderas, Osteoporos ska förebyggas.

Osteoporosförbundet har Osteoporosföreningar i varje län. Den i Norrbottens län verkar enligt förbundets riktlinjer. Information/föreläsningar ges till osteoporosdrabbade, allmänhet, beslutsfattare, politiker, de som arbetar inom vården m fl. I samband med Internationella Osteoporosdagen inbjudes till Livscaféer i länet. Där ges föreläsning samt möjlighet till socialt umgänge.