EU-kommissionären Isabella Lövin (Mp) och hennes finska motsvarighet Satu Hassi har påtalat riskerna med utsläppen från Outokumpu för EU-kommissionen.

I en skrivelse har de uttryckt oro för Outokumpus planerade produktionsökning och för de utökade utsläppen av "redan höga nivåer av utsläpp av krom, cyanid, nickel och kvicksilver, ämnen som ger allvarliga hälso- och miljöeffekter".

I skrivelsen påtalade de även att Outokumpu varje år sedan år 2002 har överträtt sina utsläppsrätter.

Mest förorenat
De uttryckte även oro över att IPPC-direktivet inte tillämpats vid gränsen mellan Sverige och Finland vilket de poängterar att "allvarligt äventyrar människors hälsa och miljö".

De understryker också det faktum att Haparanda är den kommun i Sverige och Norden som är mest förorenat av krom, däribland sexvärt krom.

De vill att EU- kommissonen ska granska utsläppen, kräva att bästa tillgängliga teknik (BAT) används och att det vid tillstånd för utsläpp tas hänsyn till de totala utsläppen.

Kräver information
Nu har EU-kommissionen meddelat att de begär information från de finska myndigheterna om tillståndet och om den föreslagna produktionsökningen vid Outokumpu i Torneå.

Kommissionen hänvisar till artikel 7 i direktiv 2008/1/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.

När EU-kommissionen fått tillgång till den information de begär kommer de att granska ärendet och fatta beslut i frågan.