Bygglovsansökan avvek från gällande detaljplan genom att byggnaden hade en taklutning på 30 grader samt att delar av byggnaden, som entréer och balkonger, ska uppföras på ringprickad mark. Det betyder i detta fall mark som är avsedd för gårds- och terassöverbyggnad. En mindre del av byggnaden avsågs att uppföras i fyra våningar, cirka 10 procent av takytan. Det beror på behovet av installationsrum för bland annat ventilation. Men med anledning av att den delen är så begränsad samt att den inte påverkar byggnadens totalhöjd bedömer nämnden att byggnaden ska betraktas som att den uppförs i tre våningar.

Men med anledning av att ansökan avviker från gällande detaljplan så har berörda sakägare på fastigheterna Balder 5 och 6 fått yttra sig.

Fastighetsägaren på Balder 4 ( Panelen) anser att byggnaden blir för hög vilket påverkar dennes utsikt mot järnvägsstationen. Hon påpekar också att fasaden bekläds med ett ytskikt som skiljer sig markant från hennes fastighet vilket förfular området. Vidare anser fastighetsägaren att tillgängligheten till hennes fastighet försämras för såväl varutransporter som för parkering. De boende på Balder har också lämnat in samma synpunkter som fastighetsägaren. Vad gäller fastighetsägare på Oden 1 så anser man där att en nybyggnad på fastigheterna försämrar parkeringsmöjligheterna i området.

Artikelbild

| Så här ska flerbostadshuset se ut.

Miljö- och byggnämnden bedömer i sitt beslut att avvikelsen med taklutningen inte påverkar omgivningen påtagligt. Gällande utsikten från järnvägsstationen från fastigheten Balder 4 skulle en flackare taklutning inte medföra en bättre sikt. Vad gäller fasadbeklädnaden på den nya byggnaden så består den av tegel i två kulörer. Fasaderna på bebyggelserna i omgivningen utgörs av träpanel, tegel eller putsad fasad. Miljö-och byggnämnden anser därför att byggnaden smälter väl in i omgivningen. Vad gäller parkeringsplatser så är det varje enskild fastighetsägares ansvar att sörja för fastighetens behov av dessa. Parkeringsplatser för boende i det nya flerbostadshuset kommer att iordningställas på den egna fastigheten. Det innebär att dessa inte inkräktar på annans mark.

Så avvikelserna från detaljplan var enligt nämnden liten och därmed förenliga med planens syfte. Därför beviljas bygglovet för Aulis Norr AB.