Sven Nordlund var nyligen på ett sälseminarium i Luleå och där framgick att det finns uppskattningsvis 30 000 sälar i Bottenviken.

– Sälen har på ett mycket positivt sätt ökat i antal, det har inneburit att vi i dag har en stor sälstam som i sin tur har inneburit konflikter med fisket, säger Sven Nordlund som fortsätter:

– Det är viktigt att skapa balans så att vi har en livskraftig sälstam, samtidigt får den inte bli så stor att vi får en kollaps på grund av sjukdomar eller brist på föda.

”Vi behöver se sälen som en resurs och då inte bara utifrån värdet på skinn och kött utan också levande som en attraktiv del i skärgården för naturturismen” säger Sven Nordlund.

– Det gör vi genom att skapa reservat. Det kräver att vi får regler som möjliggör för turistföretag att guida inom sälskyddsområden, genom tillståndsförfarande går det att skapa en begränsning så att vi inte får för hårt exploaterade områden, säger Sven Nordlund.

Sven Nordlund säger att förslaget skulle skapa arbetstillfällen, ge fiskare möjlighet att bli guider och få fler ben att stå på och därmed kunde det bli större acceptans för en livskraftig sälstam.

Hur få sälen att stanna i reservat?

– Sälen är rätt smart, den lär sig ganska bra att stanna och reservatet bör vara i skärgårdens yttre område där sälen naturligt håller till, säger Sven Nordlund.

Sven Nordlund föreslår minskad skyddsjakt.

– Det kan fortsatt finnas skäl för viss skyddsjakt, men inte för att begränsa sälstammen. Hur licensjakten ska genomföras behöver utredas och vi behöver skapa möjligheter att avsätta skinn och kött, att nyttja sälen borde inte vara konstigare än att nyttja älgen, säger Sven Nordlund som ska ta upp frågan i kommunen och i Miljöpartiet centralt.

Naturvårdsverket delar ansvaret för sälförvaltningen med Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket ansvarar för delarna som rör jakt.

”Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag utrett om licensjakt på säl kan bli aktuellt och kom fram till att det är möjligt att införa” skriver Naturvårdsverket på sin hemsida på nätet.

Riksdagsledamoten Mattias Karlsson (M), Luleå, har för en tid sedan skrivit en motion till riksdagen, om licensjakt på säl och även på den fiskätande fågelfamiljen skarvar.