Luleå Förra riksdagsledamoten Frida Berglund, Luleå, har avlidit. Hon skulle inom kort ha fyllt 85 år.</br>
Hon var född Lassinantti i ett småbrukarhem i Neistenkangas, Övertorneå. Hon var ett av tolv barn i familjen. Av syskonen är i dag tre kvar i livet.</br>
Frida Berglund genomgick sjuksköterskeutbildning i Gävle och avlade examen 1946. Denna kompletterade senare med distriktssköterskeexamen 1956 och barnmorskeexamen 1961. Hon var även en tid verksam som skolsköterska. Berglund tjänstgjorde under sina yrkesverksamma år i Haparanda, Luleå, Älvsbyn och sedan i Luleå.</br>
Liksom sin framlidne broder, landshövding Ragnar Lassinantti, började hon tidigt intressera sig för samhällsfrågor och blev alltmer politiskt intresserad och engagerad inom socialdemokratin. Frida Berglund innehade sedan framträdande poster såväl på det lokala som läns- och riksplanet.</br>
I riksdagen, där hon invaldes 1969 och sedan satt till 1985, var hon en tid ordförande i arbetsmarknadsutskottet. Under riksdagsåren tillhörde hon även kulturutskottet och skatteutskottet, var ledamot i glesbygdsutredningen, skolhälsoutredningen och utredningen för företagsutbildning. Hon satt även i delegationen för glesbygdsfrågor och i kommittén för översyn av stödet till jordbruket i norra Sverige.</br>
Vidare var Frida Berglund ledamot av landstinget i Norrbotten 1967-1975 och ledamot i sjukvårdsstyrelsen 1965-1975 .</br>
Hon var också en tid aktiv inom socialdemokratiska kvinnoförbundet och dess verkställande utskott, var ordförande i Norrbottens socialdemokratiska kvinnodistrikt 1973-1980, fanns med i partidistriktets styrelse och en tid även som ledamot i Luleå socialdemokratiska kretsstyrelse. Under de aktiva åren satt hon också en tid som ordförande för Bergvikens socialdemokratiska kvinnoklubb.
Genom åren träffade Frida Berglund många betydande personer både hemma och ute, inte minst politiker och opinionsbildare, och kunde själv bilda opinion i viktiga frågor. Alla som engagerade sig i politik och kvinnofrågor mötte i Frida Berglund en kämpande syster och sällsynt levande medmänniska
Tidigare var hon även mycket fackligt aktiv och var bland annat i många år kassör för Norrbottens lokalavdelning av Svensk sjuksköterskeförening.
I Älvsbyn var hon ledamot i barnavårdsnämnden åren 1957-1960.</br>
Hon gifte sig 1954 med byggnadsarbetare Torsten Berglund från Altersbruk. Äktenskapet förblev barnlöst. Frida Berglund blev änka år 2003.
Hennes närmaste är syskon och syskonbarn.</br>