Gruvans expansion i Malmberget innebär att 1 900 bostäder ska rivas. Stora delar av Malmberget avvecklas inom 20 år. Avvecklingen sker i etapper 2012-2032.

Det är visionen
Visionen för Gällivare är en arktisk småstad i världsklass. Nya bostäder planeras i centrum, Repisvaara, Vassaraälv och Andra Sidan. Bostäder tillåts på Nunisvaara, Nuolajärvi och vid Vassaraträsk (reservområden).
Rekommendationen är maximalt 300 bostäder vid Vassaraträsk och 100 tomter på Andra Sidan.

Östra området i Malmberget är ett "frivillighetsområde". Det innebär att boende har rätt att lösa in sina bostäder. I Östra Malmberget tillåts enstaka bebyggelse i form av bostäder och service.

Artikelbild

| Gällivare etablerades som sockencentrum och handelsplats vid mitten av 1700-talet. Det moderna samhället är byggt i rutmönster och bebyggelsen är främst från 1950-talet och framåt.FOTO: magnus pehrsson

En miljöplan ska upprättas i dialog med invånarna. "Avvecklingen i Malmberget kan innebära oro, missnöje och osäkerhet inför framtiden. Buller, skakningar och damm från gruvan påverkar människor negativt. I frivilligområdet Östra Malmberget finns risk för vandalisering och förslumning när hus står tomma, vilket kan leda till vantrivsel och otrygghet."

Nuolajärvi
Vid Nuolajärvi föreslås 300 nya lägenheter, inte i direkt närhet till sjön. Nunisvaara kan bebyggas med 900 bostäder, villor, radhus och flerbostadshus.

1968 bodde 25 652 personer i Gällivare kommun, sedan 1970-talet har befolkningsmängden konstant legat omkring 18 500, med viss kvinnodominans.

Bostadsbeståndet består av cirka 5 000 lägenheter och 5 000 villor. Befolkningstätheten är störst i centrala delarna av Gällivare, Apelqvistheden och Fjällnäs.

Artikelbild

| Gällivare etablerades som sockencentrum och handelsplats vid mitten av 1700-talet. Det moderna samhället är byggt i rutmönster och bebyggelsen är främst från 1950-talet och framåt.FOTO: magnus pehrsson

"Klimatet är subarktiskt inlandsklimat med kalla vintrar och högsommarvärme. Gällivares centrala delar och Andra sidan påverkas under vinterhalvåret i betydande grad av skuggning från Dundret."

Renskötsel
"Gällivare upplevs generellt som en trygg plats. Statistiskt sett har kommunen i genomsnitt ett lägre antal brott än övriga landet och Norrbottens län."

En fjärdedel av kommunens invånare jobbar i gruvindustri. Sjukhus, kommun och verkstadsindustri är relativt stora arbetsgivare.

Inom planområdet verkar tre samebyar, Báste, Unna Tjerusj och Gällivare samebyar med ett 70-tal renskötselföretag. Cirka
15 000 renar finns i området. Renskötseln är ett riksintresse med särskilda hänsynstaganden.

Förslaget till fördjupad översiktsplan finns tillgänglig för synpunkter 20 maj-15 augusti 2013.