Bron över Lina älv byggdes år 1954. Det är en så kallad balkrambro med stenskodda brofästen. Bron finns efter väg 45, cirka 1,5 km i från flygplatsen.

Bron är smal vilket orsakar osäkerhet vid trafikmöten. Trafikverket föreslår att bron breddas till 10,5 meter och att vägen anpassas till brons bredd. Det blir en ny vägsträcka på 400 meter från brons mitt och i vardera riktningen.

Delar av bron kommer att rivas och ny mark tas i anspråk för att bredda bron. Under byggtiden ska vägen vara framkomlig med vissa begränsningar.

Artikelbild

| Bron över Lina älv byggdes år 1954. Det är en balkrambro med visst kulturvärde. Broar av denna typ började byggas under tidsepoken 1940-1970.FOTO: Marie Ridderström

Utter och flodpärlsmussla
Lina älv ingår i Torne- och Kalix älvsystem. Det är ett Natura 2000- området med högt skyddsvärde. Här finns utter och flodpärlmussla, 50 meter nedströms bron finns ett lekområde för öring och harr.

För att skydda vattenlevande organismer ska arbetet i vatten ske under lågvattentid och avbrytas under fiskens lek- och vandringsperioder i maj-juni.

Väg- och broarbetena ska inte påverka landskapsbilden eller något kulturvärde, skriver Trafikverkets projektledare Anna Wallström, i sin utredning.

Tre rapporterade olyckor
Under perioden 2003-2010 finns tre polisrapporterade olyckor efter vägen med lindriga personskador. Det är få fotgängare och cyklister i området. Närmaste bostadshus är Tallbacken, cirka 500 m från bron.

Rennäringen ska inte påverkas negativt enligt Trafikverket. Bron ligger på gränsen mellan Baste och Gällivare samebyar. Området används som vinterbete för renarna.

Den nuvarande bron är av länsstyrelsen klassad som en värdefull bro med visst kulturhistoriskt värde.

Alternativet till att bredda bron är att bygga en helt ny bro, men det anser Trafikverket är för dyrt.

Det är en komplicerad process att bredda en balkrambro. Stora delar av bron måste rivas. På den sida man breddar måste man schakta under vatten. Innan schaktning utförs en temporär spontning. Spången placeras på vägbanan, som en vinge, för att säkerställa att vägbanan står kvar.

För att bygga brons bottenplatta sänks en kassun av trä ner som form. Formen förankras, makadam läggs på och bottenplattan gjuts under vatten. Balkar läggs ut på vägen, formas, armeras och gjuts. Slänterna fylls med sprängsten.

Länsstyrelsen ställer sig positiv till brobygget då vägen är en viktig näringslivsväg. Fiskeriverket skriver att allt arbete i vatten bör utföras med största försiktighet och upphöra under lek- och vandringsperioder. Skogstyrelsen har inget att invända mot brobygget.

Eftersom åtgärderna medför betydande miljöpåverkan är Trafikverket skyldigt att utöka samrådet och synpunkter ska inkomma skriftligt senast 31 juli.