Motionären menar att överklagningar på bygglov och detaljplaner är kostsamt för Boden kommuns invånare då överklagningar i genomsnitt kostar cirka 350 000 kronor per detaljplan oavsett om de genomförs eller inte. I Bodens kommun finns just nu ett 20-tal pågående detaljplaner.

Enligt Andersson ingår då inte uteblivna intäkter för tomter som inte kan säljas under tiden de överklagats eller uteblivna intäkter för människor som inte kan välja Boden som skatteskrivningsort.

Avgiften ska inte vara så hög att det blir en ekonomisk fråga om man ska ha råd att överklaga, men det behövs enligt liberalen en tröskel för att få bort onödiga överklagningar, ibland bara avsedda att fördröja ärenden.

Henrik Andersson pekar även på att dessa ärenden kostar kommunens innevånare stora summor, vilka skulle kunna användas bättre i exempelvis vård, skola och äldreomsorg. Henrik Andersson hade också med som särskilt yttrande att ärendet skulle beredas av miljö- och byggnämnden där dessa aktuella ärenden hanteras. Han fick nöja sig med att motionen gick på remiss till samhällsbyggnadskontoret som föreslog att kommunfullmäktige avslår motionen eftersom den strider mot allmänna rättsprinciper och saknar stöd i lag. Av samma uppfattninf var kommunstyrelsen. Ledamöterna som yttrade sig på mötet tyckte att den demokratiska rättigheten att överklaga inte ska avgiftsbeläggas.