På fredagen beslutade Bergsstaten att skicka vidare frågan om en gruva i Kallak för vidare avgörande hos regeringen. Det handlar om prospekteringsbolaget Jokkmokk iron mines ansökan om bearbetningskoncession. En bearbetningskoncession ger bolaget ensamrätten till en fyndighet i upp till 25 år.

– I vår prövning står det klart att Kallak är en bra och betydelsefull järnmalmsfyndighet. Den kan sannolikt tillgodogöras ekonomiskt, säger bergmästare Åsa Persson.

Bergmästaren säger också att:

Artikelbild

| Den lilla grusvägen som leder till området med järnmalmsfyndigheten är en avstickare från vägen mellan byarna Randijaur och Björkholm, cirka fyra mil väster om Jokkmokk.

– Länsstyrelsen har föreslagit avslag huvudsakligen med hänvisning till transporterna till och från gruvområdet. Det är en fråga som vi anser ska prövas i den efterkommande miljöprövningen hos Mark- och miljödomstolen.

– Länsstyrelsen har inte tillräckligt belyst omfattningen av intrånget till följd av koncessionsområdet och dess påverkan på Jåhkågasska Tjiellde samebys möjligheter att bedriva renskötsel. Vi har därför inte kunnat bedöma om gruvverksamhet kan bedrivas på den ansökta platsen i förhållande till miljöbalkens hushållningsbestämmelser, säger Åsa Persson.

– Eftersom vi gör en annan bedömning än länsstyrelsen gjort och anser att det föreligger osäkerheter som förhindrar den fortsatta handläggningen, har vi valt att hänskjuta ärendet till regeringen, säger bergmästaren.

Inför Bergsstatens beslut fanns tre alternativ kring ansökan om bearbetningskoncessionen. Bergsstaten hade att välja på att hålla med länsstyrelsen, som sagt nej till Kallak – då hade Jimab kunnat välja att överklaga till regeringen. Bergsstaten hade kunnat välja att gå på länsstyrelsens linje, och bolaget hade kunnat välja att inte gå vidare till regeringen.

Det tredje alternativet, och det som också Bergsstaten valde att göra, var att inte hålla med länsstyrelsen och skicka vidare ärendet till regeringen för avgörande.

Av beslutet framgår också vilka förutsättningar som finns för att en bearbetningskoncession ska beviljas.

¤ Att en fyndighet som sannolikt kan tillgodogöras ekonomiskt påträffats,

¤ Att fyndighetens art och belägenhet inte gör det olämpligt att sökanden får den begärda koncessionen.

¤ Att en gruvdrift på platsen inte strider mot hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbalken om användning av mark- och vattenområden eller mot detaljplan eller områdesbestämmelser.

Läs beslutet i sin helhet här.

NSD återkommer med information!