Tidigare har man gjort ett försök med biologisk nedbrytning med hjälp av bakterier. Det kan bli aktuellt med ett fullskaligt sådant saneringsprojekt redan nästa år.

Det som görs nu är att man ska ta bort den gamla processledningen från den före detta kemtvätten. Ledningen ska pluggas igen i båda ändarna och avlägsnas. Dessutom gräver man bort marken kring ledningen.

Eftersom det var en statlig verksamhet med en verksamhetsutövare som inte finns kvar, så är det Sveriges geologiska undersökning, SGU, som ansvarar för saneringen. Kommunen äger marken, som delvis är förorenad av perkloretylen, som nu är förbjudet, men då användes i kemtvätten.

Artikelbild

| Sanering. Det som görs nu är att man ska ta bort den gamla processledningen från den före detta kemtvätten. Ledningen ska pluggas igen i båda ändarna och avlägsnas. Dessutom gräver man bort marken kring ledningen.

Sara Chlot, miljöstrateg i Boden, berättar att det finns en detaljplan för området, som är för allmänt ändamål.

– Man skulle kunna anlägga förskola eller skola där till exempel. Då vill vi att marken är för känslig markanvändning. Det är ett område i centralt läge som vi vill ska nyttjas på ett bra sätt.

Det har varit några informationsmöten i området så att de som arbetar och bor där ska veta vad som pågår.

Tvätten låg i källaren på nuvarande postterminalen. Det används som garage i dag. Området och spridningen av föreningarna har undersökts under flera år.

Artikelbild

| Processvatten. Från kemtvätten gick det ut en processledning som ledde ut processvatten från kemtvätten. "Det är inte helt klarlagt var det har försvunnit iväg", säger Gustav Sundén, projektledare på SGU.

– Det har tagit lång tid att avgränsa föroreningen. Man ska fastställa föroreningens utbredning till yta och djup. Det är en ganska komplicerad process. Nu har man kommit mycket längre och de börjar bli klara, men det här är bara en deletapp, säger Sara Chlot och tillägger att det också är mer komplicerat när man befinner sig inom en bebyggd miljö.

– Provresultat kan också behöva kompletteras. Vilket då medför fördröjningar eftersom de endast tas under barmarkssäsong. Det är många parametrar

Artikelbild

| Känslig. Sara Chlot, miljöstrateg, berättar att det finns en detaljplan för området. "Man skulle kunna anlägga förskola eller skola där till exempel. Då vill vi att marken är för känslig markanvändning."

Delvis har undersökningarna visat att spridningen skett i oväntad riktning.

– Man har en huvudsaklig grundvattenströmning nordost ut, men den huvudsakliga spridningen av föroreningen har skett mer västerut. Den stora spridningen av rena perkloretylen rinner i skikt i marken, säger Gustav Sundén, projektledare vid SGU.

Artikelbild

| Prover. Paula Lundberg, miljökontrollant på Golder Associates, berättar att de tar prover allteftersom de gräver. "De analyserar vi här kontinuerligt."

Han förklarar att marken till huvuddelen består av fina sediment; silt nästan lera. Där finns det insprängt sandlager och i dem rinner perkloretylen, som är tyngre än vatten. De är därför oberoende av hur grundvattnet rinner.

– De är mer beroende av hur geologin ser ut och vilken väg de lättats kan ta, säger Gustav Sundén.

Artikelbild

| Skickar vidare. Om man i de prover som analyseras på plats får höga värden eller hittar antydan till förorening skickas proverna in för att analysera värdena på varje ämne för sig.

Han tillägger att de är inne på någon form av in-situ lösning.

Vad är det?
Artikelbild

| Spridning. "Man har en huvudsaklig grundvattenströmning nordost ut, men den huvudsakliga spridningen av föroreningen har skett mer västerut. Den stora spridningen av rena perkloretylen rinner i skikt i marken", säger Gustav Sundén, projektledare vid SGU

– Man för ner bakterier eller något annat i marken så att man behandlar föreningen där den är på plats. Man gräver inte upp den, utan man tillför något som sätter i gång processer och bryter ned den. Det finns lite olika varianter som passar olika bra i olika miljöer, säger Gustav Sundén.

Från kemtvätten gick det ut en processledning som ledde ut processvatten från kemtvätten.

Artikelbild

| Oberoende. Marken består till huvuddelen av fina sediment; silt nästan lera. Där finns det insprängt sandlager och i dem rinner perkloretylen, som är tyngre än vatten. De är därför oberoende av hur grundvattnet rinner.

– Det är inte helt klarlagt var det har försvunnit iväg, men det vi vet är att processledningen har gått ut till korsningen Lundagårdsgatan/Garnisonsgatan och kopplats på det kommunala dagvattensystemet.

Hur farlig är föroreningen där ni gräver idag?
Artikelbild

| Grävs upp. Sanering av mark i Boden intill huset där den gamla kemtvätten låg. Jordmassorna grävs upp, men annat material som hittas sorteras.

– Där skulle jag göra bedömningen att den inte är så farlig. Gaserna som avges är ofta kopplade till om du får en inträngning i inomhusmiljön och får en högre koncentration. Det är därför man mätt luften i husen runt om i kvarteren, säger Gustav Sundén.

Där har man sett att det finns halter, som dock inte är så höga att man inte kan vistas där.

Artikelbild

– Däremot har vi höga koncentrationer i marken under vissa hus, bland annat postterminalen.

Det är inandningen som är det farliga. Därför utgör inte gasen som avgår i utomhusmiljön den största risken, förklarar Gustav Sundén.

Det räcker inte med den saneringen SGU gör här och nu, utan det kommer att krävas ytterligare saneringsåtgärder.

– Vi behöver ha en gemensam plan och för hela tiden en dialog med SGU, säger Sara Chlot.

Kommunen kommer följa upp arbetet i kvarteret. Sara Chlot bedömer att det framtida fortsatta saneringsarbetet kommer att ske etappvis.

– Eftersom vi befinner oss i en centralort med pågående verksamheter och tänkta verksamheter i framtiden.

Just nu pågår det ett arbete med att projektera för en biologisk sanering av någon form i den koncentrerade föroreningen som har gått västerut. Ett förslag på vilken lösning som förordas väntas från konsulterna inom kort av, antingen före årsskiftet eller i faggorna därikring.

– Sedan om åtgärden kommer utföras 2018 eller 2019, det vågar jag inte uttala mig om, men vi vill komma igång så fort som möjligt. SGU och kommunen behöver komma fram till en gemensam plan, för hur vi på bästa sätt ska genomföra åtgärder, avslutar Gustav Sundén.