Så avslutar Moderaterna i Kiruna sitt facebookinlägg daterat 23 maj, vilket inte bara är fel i sak utan även visar att de inte har en susning om vad den av regeringen tillsatta utredningen om terrängkörningslagen handlar om.

En utredning som tack vare Miljöpartiet i regeringen äntligen har kommit till och som vi är övertygade om behöver göras, då den nuvarande lagen är 40 år och kom till när det bara fanns 30 000 terrängkörningsfordon, i dag finns det över 300 000 fordon, vi tycker därför att det är på tiden att lagen ses över och det är därför vårt parti initierat denna utredning.

Miljöpartiet har sedan tidigare sett till att kommuner själva får och kan besluta om förbudsområden, vilket man inte kunde tidigare då regeringen enligt dåvarande terrängkörningslagen inte kunde ge kommuner möjlighet att meddela förbud och föreskrifter på terrängkörningsområdet.

Här är uppdraget för utredningen:

a Regeringen tillsätter nu en utredning om terrängskörningslagstiftningen. Utredningen ska lämna förslag som behövs för att skapa en modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning.

a Förslagen ska möjliggöra ett rikt friluftsliv, minska buller och avgaser samt bidra till att skydda mark, växtlighet och terräng. Förslagen ska även ta hänsyn till de behov som finns av att kunna köra med motordrivna fordon i terräng för ortsbor samt inom verksamheter som rennäring, jordbruk, skogsbruk, jakt och besöksnäring.

aRegeringens avsikt är inte att förbjuda all terrängkörning, utan att minska dess skador och störning. Utredaren ska titta på möjligheterna till utveckling av till exempel friåkningsområden och skoterleder.

aTerrängskörningslagen är 40 år gammal. Sverige behöver en modern lagstiftning som leder en terrängkörning som är hållbar.

a Lagstiftningen ska skydda allmänna och enskilda intressen mot skador och störningar som orsakas av trafiken med motordrivna fordon. Samtidigt ska regelverket ta hänsyn till, och i rimlig utsträckning tillgodose, enskildas och yrkesverksammas behov av att kunna köra med motordrivna fordon i terräng för att kunna bruka och tillvarata våra naturresurser.

• Lagstiftningen ska också ta hänsyn till enskildas behov av att ha ett rikt friluftsliv, behovet hos boende i glesbygd och göra det möjligt att bedriva hållbar skoterturism.

a Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 29 november 2019.

a Användningen av terrängmotorfordon har ökat markant. När lagstiftningen infördes för 40 år sedan fanns knappt 30 000 fordon – nu finns över 300 000 fordon.

a Möjligheten till terrängkörning underlättar det dagliga livet för många människor i Sverige och den bidrar till många arbetstillfällen för människor i glesbygd. Terrängkörning är viktigt för att transportera ut exempelvis ved, byggmaterial och annat till stugor i väglöst land och för att nå avlägsna jaktmarker och fiskevatten.

a Möjligheten att köra i terräng har också en avgörande betydelse för skogsbruket och besöksnäringen.

a Samtidigt har den ökande och förändrade användningen av terrängmotorfordon lett till problem för skogs- och jordbruk och problem med buller och skador i naturen. Terrängkörning kan leda till svåra skador i känsliga natur-typer som till exempel våtmarker och kalfjäll.

a I dag är det krångligt för personer med bestående rörelsehinder att få tillstånd att köra i terrängen med motordrivet fordon för att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv.

Utredaren ska:

a Utreda om de regelverk som innehåller bestämmelser om terrängkörning behöver förändras eller förtydligas.

a Utreda hur en effektiv tillsyn kan åstadkommas.

a Utreda och överväga den straffrättsliga regleringen vid otillåten terrängkörning och vid behov föreslå ändringar av påföljden i syfte att åstadkomma ändamålsenlig reglering.

a Lämna förslag för att underlätta för personer med bestående rörelsehinder att köra i terrängen med motordrivet fordon för att jaga, fiska eller bedriva annat friluftsliv.