Det behövs 200 till 600 fler småbåtsplatser i Luleå. Enligt fritidsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen är läget akut och förvaltningarna begär nu 1,35 miljoner kronor för att köpa in bryggor och hyra ut dem till hamnföreningarna. Men det räcker bara till att skapa ett 50-tal ytterligare båtplatser. Det krävs fler småbåtshamnar. Därför måste man utreda var de ska ligga och göra nya detaljplaner för de områdena. Utredningen ska vara klar inför att fullmäktige tar investeringsplanen för 2013 till 2015.

200 nya båtplatser
Harrvikens marina AB driver ett projekt som skulle ge 200 nya båtplatser på Hertsölandet. Planerna är att anlägga en småbåtshamn, en marina, i Harrviken som ligger cirka nio kilometer från centrum mot Lövskär. Projektet ingår som en del i det EU-finansierade kust- och skärgårdsutvecklingsprojektet Mare boreale.

Men etableringen av marinan är kontroversiell. Boende i området har kritiserat planerna på att anlägga en hamn där. Den relativt grunda viken måste muddras och Hertsölandet är redan exploaterat i hög utsträckning. Därför är kommunens miljökontor och länsstyrelsen negativa.

Artikelbild

| Ett lyft eller ett raserande av idyllen. Meningarna är delade om planerna på en småbåtshamn med 200 båtplatser i Harrviken. <_Bildtext Fotobyline>FOTO: PäR BäCKSTROM</_Bildtext Fotobyline>

På torsdagskvällen hölls ett utökat samrådsmöte om hamnplanerna, i Malmgården i Luleå, för att få in synpunkter från allmänheten.

Vid mötet redogjorde Malin Svensson, konsult på Sweco vatten och miljö, för de konsekvenser som hamnbygget väntas få. Den miljökonsekvensbeskrivning som görs av Sweco blir en del av den ansökan som mark- och miljödomstolen sedan ska ta ställning till. I vår ska en naturinventering av området göras och resultatet av den inventeringen ska också finnas med i ansökan.

Muddring
Torsdagens samrådsmöte gällde framför allt den miljöpåverkan som muddringsarbetena ger. Den grunda viken ska muddras till 2,5 meters djup. Det innebär att 17-24 000 kubikmeter muddermassor ska grävas ur från botten på ett område som är cirka 130 gånger 75 meter stort.

Muddringen orsakar grumling av vattnet, vilket påverkar både växt- och djurlivet i viken, och även ger bullerstörningar.

- Men grumlingen är temporär och för att minimera de negativa effekterna är det bästa att utföra muddringen under vintern när den biologiska aktiviteten är låg. Om muddringen av hamnen kan utföras samtidigt som kommunens omfattande muddring av Sandöleden så kommer den miljöpåverkan som muddringen av Harrviken får att bli liten, sa Malin Svensson.

Två läger
Det framkom tydligt under mötet att husägarna i området, både fritidshusägare och fast boende, är delade i två läger. En del är mycket kritiska till planerna på en båthamn. De är oroliga för att bränslespill och latrinspill från båtarna ska förorena viken och även att muddringen ska påverka mer än temporärt.

Grumligt efter Stålverk 80
- Vi märker fortfarande av att vattnet är grumligt sedan muddringarna för Stålverk 80, påtalade
Catharina Åström, en av stugägarna.

Man oroar sig också för störande buller, både från båtarna och från biltrafiken till och från hamnen, och för att det ska bli fler inbrott.

Men andra boende ser hamnen som ett lyft som ökar värdet på fastigheterna och gör området attraktivare.

Till den 25 januari har allmänheten på sig att komma med synpunkter.